Revue française d’espéranto numéro 383 aŭgusto 1987

La unua demando pri kiu pensos eble la leganto estos:

kial tia bibliografio

Nu, ĉar ne ekzistis ĝisdatigita, kaj tiu manko ja multe ĝenis.

Nur malmultajn ekzemplojn mi donos: kiam mi komencis redakti tiun serion de specialaj literaturaj numeroj de Franca Esperantisto, mi provis havigi al mi ideon de kio ekzistas jam en Esperanto kaj kio indus ekzisti!

La unua teksto publikigita estis “Lokis” de Mérimée, car tiam S-ro Delcourt havis pretan neeldonitan tradukon. Mi komencis listigi la aliajn novelojn de Mérimée tradukitajn. Unua surprizo: ekzistis kvar diversaj tradukoj de “Mateo Falcone”, faritaj inter 1904 kaj 1924. Tamen la famo de tiu prozaĵo tute ne meritis tian honoron! Des pli ke aliaj noveloj pli interesaj neniam estis elfrancigitaj! Mi mem eklaboris al traduko de “La blua ĉambro”, sed eĉ antaŭ ol finpoluri ĝin, mi eksciis, ke Paul Lobut jam tradukis ĝin kaj eldonis ĝin en revuo antaŭ 20 jaroj!

De tiam mi pli serioze kolektis informojn pri tio, kio ekzisras, ĉu libroforme, ĉu en revuoj, ĉu eĉ nur manuskripte. Kaj novaj surprizoj atendis min: ĉu paroli pri la kvar “La Steloj” kaj la kvin “Kaprino de S-ro Seguin” de Daudet, pri la ok “Cikado kaj Formiko” kaj la dek tri “Korvo kaj Vulpo” de La Fontaine, sen kalkuli la provojn, kies ekziston mi ne scias? Pli grave estas, ke du personoj prilaboris la kompletan tradukon de “Terre des Hommes” de Saint-Exupéry, kaj du aliaj de “La milito pro la fajro” de Rosny. Ĉu ne energio kaj tempo vane perditaj? Se la Franca eldonejo Gallimard povas plani reeldoni duan version de la kompleta verkaro de Kafka en tute nova traduko, tia malŝparo tute ne kongruas kun la fortoj de nia movado!

Mi ne dubas, ke sana konkuremo stimulas la tradukarton, kaj ke ne estis hazardo se Waringhien. Kalocsay, Auld kaj Bernard rivalis per la sama poemo de Verlaine: sed tiu konkuremo nur povas okazi en escepte kvalitaj kazoj!

De post la ŝajne kvazaŭ enciklopedia provo de G. Davidov en 1912 listigi ĉion tradukitan el la franca kaj ie aperintan, malmulto estis farita. Stojan en 1929 kompilis bibliografion de la libroformaj eldonoj, kiuj ampleksas ankaŭ la tradukojn el la franca. En 1936, G. Waringhien en “L’espérantiste français” provis skizi la tiaman situacion. En la jaroj 1960 rondiris inter interesitoj listo maŝinskribita de Roger Bernard, kaj W. Auld faris liston de poemoj aperintaj traduke en literaturaj revuoj de post “Literatura Mondo”, sed laŭ la konfidenca eldonkvanto de 20 ekzempleroj! Ankaŭ ekzistas katalogo en “Esperanto en Perspektivo” kaj indikoj en “Historio de Esperanto” de Courtinat.

Nu, la entreprenita tasko aperis tuj kiel vastega kaj levis multegajn demandojn dekomence.

Ĉu listigi ĉion? Multaj tradukoj, ĉefe inter la unuaj publikigitaj havis preskaŭ neniun literaturan valoron: iuj tradukis versojn proze, aliaj lasis gramatikajn erarojn eĉ en la titoloj, lernintoj de la lingvo de unu jaro ektradukis verse komediojn de Molière! Tamen neeble estas esplori ĉion kaj atribui noton laŭ merito!

Aliparte, kiu estas la limo inter “literatura verko” kaj “gazetara artikolo”? Ambaŭ aperas en la listo de Davidov citita. Sed se “Urinretenado ĉe prostatuloj” de D-ro Jullien en 1904 aŭ “La filatelia [sic] jaro 1910” de G. Ervy evidente ne estas ‘literaturaĵoj’, kion pensi pri “Virinoj kaj milito”, aŭ “Eĉ en doloro ni estu ĝojaj”, aŭ “Nu, jen estos hundo!” de aŭtoroj perfekte nekonataj? Mi decidis konservi la tradukojn de ĉiuj aŭtoroj kies nomo troveblas en priliteraturaj vortaroj, kaj aldonis teatraĵojn, poeziojn au prozojn eldonitajn de vere literaturaj revuoj. Tamen duboj daŭre postrestos en kelkaj kazoj!

Ĉu lasi en nova listo la eldonitaĵojn de ĉiuj revuoj aperintaj inter 1897 kaj 1912, kaj verŝajne nur tre hazarde troveblaj nun? Multaj libroj, libretoj, foliaroj, kajeroj troviĝis en simila kazo… Kelkajn mi serĉis tute vane en bone provizitaj bibliotekoj, kvankam plejmulto estas konsultebla en la biblioteko de Kortrijk en Belgio. Mi tamen konservis la titolojn: eble iuj estos pli bonŝancaj kaj eble iam eblos kunigi ie almenaŭ la fotokopiojn de ĉio ekzistanta kaj disponigi ĝin al serĉantoj. Sed tio ja estas alia problemo…

Nu, evidente, mia laboro estos tre nekompleta kaj iel nekontentiga. Ĉar pliperfektigi ĝin malŝparigus ege da tempo kaj da energio, por nur kelkaj tradukoj, kiuj eble ne tiom meritus, mi nun liveras ĝin tia. Mi ne dubas, ke multaj informoj ne atingis min. Ŝajnas ke multaj tradukemuloj ŝatas kaŝe traduki kaj kaŝe konservi en tirkestoj sian verkon, ĉar tre malmultajn respondojn mi ricevis al enketoj lanĉitaj dank’al Franca Esperantisto, Heroldo, Fonto, Esperanto, ktp. antaŭ kelkaj jaroj. Aliparte, bedaŭrinde, pluraj tradukoj verŝajne malaperis pro morto de ilia aŭtoro. Kio pri tutaj libroj tradukitaj de S-ro Motillon? Kio pri “Venus d’Ille” de Mérimée, kies unuan paĝon S-ro Delcourt sendis al mi specimene en 1983: rni tre timas ke la cetero perdiĝis, ĉar ĝi ne plu retroviĝis en liaj arkivoj post lia morto, kvankam tiuj estis zorge pritraktitaj.

Jen do grava peto al ĉiu: vi vidas tiun nunan bibliografion, vi konstatas ties mankojn, ties erarojn, ties necertecojn… Se vi disponas pri aliaj informoj, sciu ke tuta sliparo kuŝas ĉe mi kaj atendas nur kompletigon kaj ĝisdatigon. Se vi konas tradukojn en revuoj, manuskriptoj, libroj, kiuj ne estas listigitaj, bonvolu tion indiki, kaj espereble estonte ni povos publikigi reĝustigojn aŭ novajn listojn. Eble ankaŭ eldonistoj tralegos tiun liston kaj ĉerpos ideojn…

Pri la praktika prezentado

La listo estas farita laŭ la alfabeta ordo de la verkintoj. Belgaj kaj svisaj aŭtoroj, ĝenerale tre malbone konataj en Francujo, estas aparte listigitaj ĉe la fino. Ĉiam kiam eblis mi indikis vivo-datojn de la aŭtoroj.

Kiam la samaj verkoj inspiris diversajn tradukojn (ĉefe poemoj) mi lasis la francan nomon (la tradukitaj titoloj ofte estas tre malsimilaj!). Por la grandaj poetoj, mi indikas la poemaron, kie estis ĉerpitaj la poemoj: kutime mi utiligis la eldonserion de “Pléiade” kiam ĝi ekzistas por la koncerna aŭtoro. Tamen restis multaj kazoj de dubo, kiam la traduka titolo ne ebligas tutcertan identigon. La plej tikla kazo estas sendube tiu de Aleksandro Dumas, ĉar krom escepto mi ne povis diveni el kiuj romanoj devenis la eltiraĵoj, kaj ĉu ilin verkis la patro aŭ la filo!

Post la titoloj venas indika litero:

P
prozo
R
romano
N
novelo
NN
novelaro
E
eseo
V
poemo
V(P)
poemo en prozo
T
teatraĵo
T(V)
versa teatraĵo
S
skeĉo
K
kanzono aŭ operkanto

(kvankam mi citas nur malmultajn, kaj preferas resendi la interesitojn al la indeksoj de “La Kancerkliniko”).

Verko-titolo en normalaj literoj signas partan verkon: unu novelo el novelaro, unu poemo el poemaro, fragmento en romano.

Diklitera titolo signas kompletan verkon.

La signo antaŭ la titolo, indikas ke tiu verko estis plurfoje tradukita – eĉ se la titoloj iel malsimilas. Asterisko post la titolo resendas al noto tuj post la lasta citita titolo de tiu verkisto.

Fonto indikita en normalaj literoj estas libro aŭ kajero eldonita aparte.

Manuskripto estas signita per la mallongigo “ms.”.

“FTK” indikas tradukon prezentitan en Franclingva Traduka Konkurso kaj, se ne premiitan almenaŭ ricevintan meznoton.

Kursive indikita fonto estas titolo de revuo, kun aldono de la jaro, de la numero, aŭ de la paĝo.

Por ĉiu libro, kiam eblis, mi indikis la eldonlokon, la eldoniston, la eldonjaron kaj la paĝnombron.

Tamen, por kelkaj tre ofte cititaj libroj mi nur indikas “op. cit.”, kio referencas al:

“La mezepoka Periodo”
G. Waringhien, Pizo, eld. Gabrielli 1984
“La renesanca Periodo”
same 1977
“La klasika Periodo”
same 1980
“La romantika Periodo”
same 1982
“Apenaŭ bukedeto”
R. Bernard, dua eldono, Saarbrücken, Iltis 1984
“Tutmonda Sonoro”
K. Kalocsay, Budapest, Hungara Esp.-Asocio, 2 vol. 1981
“Ni kaj Ĝi” – Eseoj III
G. Waringhien, La Laguna, Stafeto 1972
“Kaj la ceter’ nur literaturo” – Eseoj IV
G. Waringhien, Antverpeno, TK/Stafeto 1983
“Unua Legolibro”
Kabe (K. Bein), Berlin, Müller & Borel 1910 fotorepreso en 1987
“Krestomatio”
Kabe, Varsovio, Arct 1907
“El Parnaso de Popoloj”
Grabowski, Varsovio, Pola Esp-isto 1913
“Feuillets encyclopédiques”
L. Perret, Lyon (reeldonitaj en 1955)
“La juna komencanto – mia unua legolibro”
Bulthuis, Zutphen, W. J. Thieme 1932

Konklude, tiu ĉi Bibliografio metas finan punkton al la unua serio de la “Antologio de la franca literaturo”. Ni esperas, ke en baldaŭa estonteco ni povos proponi al vi sistemon por bindi la kolekton, kiu pormemore konsistas el:

JARCENTOPROZOTEATRO
XVIBonaventure Des Périers
XVIIGuilleraguesMolière
XVIIIMontesquieuBeaumarchais
XIXMériméeHugo (2 vol)
XXMauroisCocteau
Bibliografio

Tamen, ne pro tio finiĝos la publikigo de “specialaj literaturaj numeroj”, ŝajne bone aprezita de la franca publiko, sed ĝis nun ne sufiĉe disvendataj aŭ dissenditaj donace al eksterlando, kio devus esti ilia ĉefa celo: disvastigi nian kulturon ekster niaj limoj! Ĉu individuoj aŭ grupoj ne povus abonigi al nia serio klubojn de la Tria Mondo aŭ el nepagipovaj landoj?

Jam ekzistas pluraj projektoj por daŭrigi la eldonadon: “La leteroj el mia muelejo”, dek ok noveloj tradukitaj de C. Boumal en du kajeroj, Racine, Supervielle, ktp.

La ĉefredaktoro,
H. Gonin

ABOUT Edmond (1828-1885)
Reĝo de la montoj
G. Moch
R
Paris, Hachette, 1909. 249p kun bildoj de Gustave Doré
AHARONJAN (?)
La lupoj bojegis
Des Gloriettes
P
La Revuo,1914, p.486
AICARD Jean (1848-1921)
Legendo de kaprinpaŝtisto
L. Thevenin
N
Kompreni, dec. 1946
ALAIN [pseŭdonimo de Émile Chartier] (1868-1951)
Amikeco
J. Gonin
E
F.E. nº 376
Komuniki
J. Gonin
E
F.E. nº 376
La Rubekolo
J. Gonin
E
ms.

[ĉiuj el “Eldiroj”, “Propos”]

ALAIN-FOURNIER Henri (1886-1914)
La granda Meaulnes
R. Bernard
R
La Laguna, Stafeto, 1976-1986. 222p. (fragm. en Esperanto, nº 840, 1975)
ALLAIS Alphonse (1855-1905)
Bona gardostaranto rekompencita
Servin
P
Lingvo Internacia, 1907, 12
Familia artifiko
F. Lallemant
P
Supl. de l’Espérantiste, 1901
Kostumo de fantazio
G. Brande
P
Brita Esperantisto, 1907, 30
Malfeliĉa Cezarino
L. Beau
P
Lingvo Internacia, 1906, 24
Nokto blanka de husaro ruĝa
L. Beau
P
Lingvo Internacia, 1901, 2/4
Kulturaj Kajeroj, 1986, 4
Por ridi iom
A. Autin
P
Sarta Stelo, 1912, 38
Vekiĝo de sinjoro de 22-a
Dr. Quertout
P
La Spritulo, I, 5
ANDRIEUX François (1759-1833)
La boneco
Sald. Carriera
V
Norda Prismo, 1963, p.85
ANONIMA (12-a jc.) “La Chanson de Roland”
Rolandkanto
Dr. Noël
VV
Parizo, Presa E.S., 1906. 175p.
ANONIMA (15-a jc.) “La farce de Maître Pathelin”
Majstro Pierre Patelin
J. Balliman
TV
Append. à France Esperanto, 1922
Advokato Patleno
Srdjan Flego
T(P)
ms ? ludita en U.K. Harrogate, 1961

[Vidu ankaŭ ĉe Brueys et Palaprat]

ANONIMA
Neniam estas pli bone ol malfrue
Bulthuis kaj Touchebeuf
T
Literatura aldono al Lingvo Internacia, 1905. 16p.
APOLLINAIRE Guillaume (1880-1918)
el Alcools (Alkoholoj)
Zono (fragmento)
Pass. Nogueira
V
“Vojo kaj Vorto”, La Laguna, Stafeto, 1972
Zono (fragmento)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, Antverpeno, Stafeto, 1983, p. 126
La ponto Mirabeau
R. Bernard
V
Apenaŭ bukedeto, op. cit.
Forlasiteco
R. Bernard
V
same
Krepusko
R. Bernard
V
same
Majo
R. Bernard
V
same
Rejna kanto
R. Bernard
V
same
La Fuĝo
R. Bernard
V
same
Al la plej gracia parto
R. Bernard
V
same
Maria (fragmento)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
La Adiaŭo
Waringhien
V
same
La foirĵonglisto
J. Petrin
V
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
el Calligrammes (Kaligramoj)
Al la Sudlando
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
La linda rufulino (fragmento)
Waringhien
V
“Ni kaj ĝi”, La Laguna, Stafeto, 1972, p.331
ARAGON Louis (1897-1983)
Konfeso en 1943
E. Létinois
P
Literatura Mondo, 1949, p.72-78
ARENE Paul (1843-1896)
Hundo de blindulo
P. Sarpy
N
Literatura Biblioteko de Lingvo Internacia, 1904
Kulturaj Kajeroj, 1966, 1
La sango-preparitaj kolomboj
R. Gonin
N
Kulturaj Kajeroj, 1980, 2
La kuniklo de kuzo Anselmo
R. Gonin
N
ms.
ARMORIN François-Jean (?)
Promesita tero… malpermesita tero
A. Rémond
P
Literatura Mondo, 1947, p. 122
ARNAULT Antoine (1766-1834)
De la tig’ ŝirite, povra…
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La folio
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Defalinta folio
Costa e Almeida
V
Lingvo Internacia, 1896, 2
La folio
W. Daum
V
Lingvo Internacia, 1913, p.208
ARRABAL Fernando (1932-)
Pikniko en la kampo
E. Bick
T
prezentita de “Kia Koincido” en Festivalo de Parizo, 1986
ARVERS Félix (1806-1850)
Soneto
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
Soneto
P. du Cheyron
V
ms.
AUBANEL Théodore (1829-1886)
Forĝistoj
Dufeutrel
V
Lingvo Internacia, 1910, 7
AURIOL Georges (1863-1938)
Ekonomia negreto
F. Lallemant
P
“Diversaĵoj”, Paris, Hachette, 1902. 69p.
Elperdaĵo
F. Lallemant
P
Supplt. à L’Espérantiste, 1901
Subskribo
F. Lallemant
P
“Esperantaj Prozaĵoj”
AVERAN Maurice (?)
Gastejo provencana
J. E. Sedillot
P
Literatura Mondo, 1934, p.21
AYMÉ Marcel (1902-1967)
La hundoj
R. Bernard
N
Nica Revuo, 1955, 2-3
La murtrapasulo (fragmento)
Beaucaire
N
Nica Revuo, 1957, 6
La verda ĉevalino (fragmento)
Beaucaire
R
Nica Revuo, 1959, 25
BACH-SISLEY Jean (?)
Rakontoj al mia belulino
Touchebeuf
NN
Paris, Presa E.S., 1907. 134p.
BALZAC Honoré de (1799-1850)
Eugenino Grandet
E. Gasse
R
Le Havre, Vailland Carmame, 1909. 226p.
La firmao de la kato, kiu pilkludas
P. Benoît
R
Leipzig, Hirt & Sohn, 1924. 74p.
La vendeta
M. Merckens
R
Paris, Presa E.S., 1911. 120p.
Kuzo Pons (fragm.)
R. Bernard
R
Franca Esperantisto, 319 (1980), 1/2 p.
Eŭgena Grandet (fragm.)
E. Motillon
R
Kulturaj Kajeroj, 1979, 2
Portreto de avarulo (fragm.)
M. Buchet
R
Kompreni, 1948, 1
BANVILLE Théodore de (1823-1891)
La salto el de l’ tabulo, aŭ: La klaŭno
R. Bernard
V
Franca Esperantisto, 223 (1964)
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
BARBIER Auguste (1805-1882)
La idolo
R. Bernard
V
Franca Esperantisto, 239 (1966)
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
BARBUSSE Henri (1873-1935)
Eklumo en la abismo
Else
P
Leipzig, SAT, 1923. 96p.
BAUDELAIRE Charles (1821-1867)
La Floroj de l’ Malbono
VV
La Laguna, Stafeto, 1957. 400p.

[Pluraj poemoj el tiu ĉi kolekto, tradukitaj de Kalocsay, Waringhien, Tarkony, Lali Blond, Totsche, Vatré, Bernard, Dresen, Carlsson aperis inter 1922 kaj 1949 en Literatura Mondo. Krome, sep el ili, tradukitaj de Kalocsay enestas en “Tutmonda Sonoro” (Budapest, HEA, 1981). La poemo “Harmonio de Vespero”, en traduko de R. Bricard, estis aperinta en Lingvo Internacia, 1909, 5; kaj “La Albatroso” de J. Petrin en Kulturaj Kajeroj 1977, 1]

La Spleno de Parizo
P. Lobut
VV(P)
Kopenhago, KoKo, 1967. 125p.

[Kelkaj poemoj en tiu traduko de P. Lobut aperis inter 1963 kaj 1966 en Esperanto kaj en Norda Prismo. Krome, el tiu ĉi kolekto aperis la sekvantaj poemoj:]

La fremdulo (1)
A. Nurak
Nica Revuo, 1957, 14
Malriĉa ludilo (19)
A. Gray
Brita Esperantisto, 1908, 44
Malriĉulaj okuloj (26)
A. Gray
Amerika Esp-o Ĵurnalo, 1907, 10
Perdita aŭreolo (46)
A. Gray
Brita Esperantisto, 1908, 38
La celo de la Poezio (fragm.)
A. Albault
V
Nica Revuo, 1958, 20

[el “La Romantika Arto”]

BAZIN René (1853-1932)
el “Les contes de Bonne Pierrette
Muelilo, kiu ne plu turniĝas
R. Badert
R
Tours, Esp-Oficejo, [1912]. 12p.
el “Les Oberlé
La lasta vespero (fragm.)
J. Vincent
R
Franca Esperantisto, 339 (1982)
BEAUMARCHAIS (1732-1799)
Barbiro de Sevilla
Sam. Meyer
T
Paris, Librairie de l’Esp., 1909. 63p.
Barbiro de Sevilla
K. Drajev
T
Franca Esperantisto, nº 364 (lit.), 64p.
Edziĝo de Figaro (Akto I)
A. Kofman
T
Nuremberg, 1898. 24p.
Edziĝo de Figaro
H. Gonin
T
[en preparo]
BELLEMARE Pierre (1929-2018)
Jes, sinjorino, temis pri ŝi
N. Giloteaux
P
ms., FTK 86

[el “Histoires vraies”]

BENIN Maurice
Miaj amikoj
Arno Lagrange
V
Kancerkliniko nº 14 (1980)
BENOÎT Jean (1911-)
Pilonoj
A. Frangeul
V
Fonto 41, p.18
BENSERADE Isaac de (1613-1691)
La manoj
Waringhien
V
“La klasika Periodo” op. cit.
Epitafo de bona edzo
S. Boniol
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 1
BERNARD Paul, nomita TRISTAN-BERNARD (1866-1947)
El mia legtrezoro
A. Nurak
V
Nica Revuo, 1961, 38. p.80
Angla lingvo sen profesoro
G. Moch
T
Paris, Hachette, 1907. 44p.

Tiu ĉi teatraĵo estis readaptita, sub la titolo “Rekta metodo”, de Georges Lagrange kaj prezentita dum kongreso en Parizo, 1980.

Burokratismo
???
T
Kompreni, 1948, 1
BERNARD Valère [okcitana poeto] (1860-1936)
Kanto de la nomadoj
V
Esperanto, jul/aŭg. 1955
La feinoj
V
Esperanto, jul/aŭg. 1955
BERNARDIN de SAINT-PIERRE (1737-1814)
Paŭlo kaj Virginio
H. Hodler
R
Liter. ald. al Lingvo internacia, 1905
Paris, Presa E.S., 1905. 116p.
Ŝippereo de l’ ŝipo Saint-Géran
[fragmento el “Paul et Virginie”]
F. Etchaberry
P
La Homaro, 1912, 8
BERQUIN Arnaud (1747-1791)
Amand
L. Moitié
P
“Rakontoj” (citita de Davidov)
BERTAUT Jean (1552-1611)
Mia animo, tempas finigi la suferon
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
BESSIÈRES Albert
Parvuli
Ramo
R
Paris, Espero Katolika, 1924. 32p.
BIART L. (?)
Akvo dormanta; sceno el meksika vivo
Lotus
P
Paris, Presa E.S., 1907. 55p.
BILHAUD Paul
Solo de fluto (monologo)
F. Doré
S
Paris, Libr. de l’Espéranto, 1907. 16p.
BIRABEAU André
Knabeto kaj liaj gepatroj
R. Bernard
N
Literatura Mondo, 1937, p.139
BOILEAU Nicolas (1636-1711)
Epitafo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La Arto Poetika (fragm.) (kantoj unua, tria, kvara)
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.

[Pli kompleta traduko, iom malsimila, de la unua kanto aperis antaŭe en Nica Revuo, 1957, 12.]

BORDEAUX Henry (1870-1963)
La postmorta geedziĝo
L. Thevenin
Kompreni, 1948, 5/6
BOSSIÈRE René
Sur la feliĉvojo
Ch. Meunier
P
Paris, Esp. Centra Librejo, 1930. 40p.
BOSSUET (1627-1704)
Funebra parolado pri Louis de Bourbon
L. Bastien
P
Paris, Presa E.S., 1911. 69p.
Unua katekismo
R. Deschamps
P
Tours, E. Menard, 1912
BOUHÉLIER Stéphane Georges de [= Saint-Georges de Bouhélier] (1876-1947)
Epigrafo pri la kaŭzo de la malfeliĉo
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1949, p. 114
BOUILHET Louis (1822-1869)
La floro kaj la birdo
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1937, p.44
Versoj al virino franca
R. Bernard
V
Nica Revuo, 1962, 39, kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
BOURGET Paul (1852-1935)
Aŭtunaj pensoj
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Itala serenado
same
V
same
Atendado
same
V
same
La vespera poezio
same
V
same
Novembro
same
V
same
Bela vespero
same
V
same
BOUTMY Émile (1835-1906)
Lernanta bakisto
F. Jocker
P
Brita Esperantisto, 1910, 72
BOYER François (1920-)
Ĉu Dio bojas?
G. Lagrange
T
[en la repertuaro de “La Krizalido”]
BRUEYS et PALAPRAT (18-a jarcento)
Advokato Patelin (1706, laŭ 15-jc. originalo)
M. J. Evrot
T
Paris, Hachette, 1904. 43p. [dua eldono en 1906, kaj tria en 1924, fare de Centra Librejo]
CAMUS Albert (1913-1960)
La justuloj
G. Lagrange
T
Paris, TESPA, 1977. 71p.
CART W. (?)
Lasta malsano de Goethe
D-ro Noël
P
Lingvo Internacia, 1911. 18p.
CATALANY Myriam
Klari
E. Robert
R
Paris, Espero Katolika, 1918. 136p.
CHAMPFLEURY [pseŭdonimo de Jules HUSSON] (1821-1889)
Kvarteto
S-ino Servin
P
Lingvo Internacia, 1905, 20
CHARLES D’ORLÉANS (1394-1465)
Reveno de printempo
Dufeutrel
V
Lingvo Internacia, 1909, 3
En la arbar’ de Tristo Abomena
G. Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
Ve! diris mi, Princino Suverena (Ballade 63)
same
V
same
La renoviĝo de Amo (fragmento)
same
V
same
Ha, kiel dolĉe ŝin rigardi! (Chanson 6)
same
V
same
Spirita Patr’, mi volas en konfes’ (Rondel 57)
same
V
same
Tuj, tuj, ĉi kison prenu, Kor’! (Chanson 25)
same
V
same
Se plaĉus al vi kisojn vendi (Chanson 41)
same
V
same
Plie pensi ol diri (Rondeau 46)
same
V
same
Ĉu vi ne volas ilin lasi? (Rondeau 144)
same
V
same
Ĉar sklave regas min Fortuno (Rondeau 213)
same
V
same
En mian Libron la Spiritan (Rondeau 33)
same
V
same
Je l’ tag’ de sankta Valenteno (Rondeau 3)
same
V
same
Manĝi nokte ĉe ban’, dum tag’ sub velo (Rondeau 347)
same
V
same
Kiom ni lerte faras (Rondeau 204)
same
V
same
Elmontru sin okuloj viaj (Rondeau 326)
same
V
same
Majstro Stefan’ Le Gout, nominativo (Rondeau 19)
same
V
same
Iam tra l’ lukoj de l’ okuloj
same
V
same
Junuloj, vi fariĝos tiaj (Ballade 95)
same
V
same
Veter’ demetis la mantelon’ (Rondeau 31)
same
V
same
Je l’ vid’ de tiuj belaj floroj (Rondeau 34)
same
V
same
Venis furietoj de Somer’ (Rondeau 30)
same
V
same
Ho vintro kruda, vi barbaras (Rondeau 333)
same
V
same

[Preskaŭ ĉiuj tiuj poemoj, foje en iom malsimila traduko, jam estis aperintaj en Nica Revuo, 1956, 9 kaj 1957, 10. Krome, la Rondelo 31, “Le temps a laissé son manteau”, estis tradukita de J. Ducrocq en F.E. nº 329 (1981), kaj de V. Dufeutrel, J. Balliman, kaj L. Thevenin en “Feuillets encyclopédiques”, op. cit.]

CHARLES IX, Roi de France (1550-1574)
La arto versi, eĉ se indignos la leganto
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
CHARPENTIER Gustave (1860-1956)
Ario de Louise
K
Programo de koncerto en Barcelono, 5 septembro 1909
CHATEAUBRIAND René de (1768-1848)
Aventuroj de l’ lasta Abenceraĝo
Deshays
R
Paris, Presa E.S., 1907. 48p.
Morta maro kaj Jordano
A. Gaillot
P
Esperanto L., 1911, 10
CHAUSTEUR Marie-Andrée
Branĉeretoj (mallongaj poemoj por infanoj)
R. Laval
V
Nîmes, la tradukinto, 1983. mimeo. 37p.
CHAVETTE E.
Malkuraĝulo, kiu batas virinojn
A. Dumont
T
Suppl. de l’Espérantiste, 1903
CHENIER André Marie (1762-1794)
La juna Tarentanino
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit. kaj Literatura Mondo, 4
La juna Tarentanino
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Dekdu-jara
same
V
same
La juna Lokranino
same
V
same
Neera
same
V
same
La malkovro de Ameriko
same
V
same
La Tarenta junulino
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Juna kaptitino
same
V
same
CHESNOT Pierre
Je via sano
K. Drajev
T
Repertuaro de BET, prezentita en Vankuvero 1984
CHOPIN Emilija (1813-1827) [la plej juna fratino de la komponisto]
Lasta poemeto
Armand Su
V
Norda Prismo, 1962, p.103
CLARETIE Arsène Arnaud [nomita Jules] (1840-1913)
Neĝo
J. Flourens
P
L’Espérantiste, 1905, 87
CLAUDEL Paul (1868-1955)
Ĵana d’ Arko ĉe la ŝtiparo
A. Cherpillod
T(V)
eld. la tradukinto, 1986. 140p.
La satena ŝueto (fragmento) (kvindeko da linioj entute)
Waringhien
T
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, Antverpeno, TK/Stafeto, 1983
COCTEAU Jean (1889-1963)
La tridekjara poeto
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La Fatomaŝino
G. Lagrange
T
Pizo, Edistudio, 1979. 124p.
La homa voĉo
R. Bernard
T
Franca Esperantisto, n° 354 (Lit.)
La bela indiferentulo
R. Bernard
T
Franca Esperantisto, n° 354 (Lit.)
COLETTE Sidonie-Gabrielle
La verda tritiko
Imbert
R
ms. (fragm. en Literatura Foiro, nº 82, 22)
La vojaĝo [el “Dialogues de bêtes”]
S. Boniol
P
ms. PTK 82
COPPÉE François (1842-1908)
Avinoj
D-ro Philippet
V
Lingvo Internacia, 1906, 3
Birdetoj
D-ro Philippet
V
Lingvo Internacia, 1905, 20
Morto de birdo
H.
V
Juna Esperantisto, 1905, 1
Morto de birdo
Abato Desray
V
L’Espérantiste Catholique, 1911, 1
[el “Promenades et Intérieurs”]
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Pereinta en Maro
Montpelliera Esp. Grupo
P
Lingvo Internacia, 1906, 10
Unua ĉapitro de miaj memorskriboj
A. Montrosier
P
Paris, Lemerre, 1905. 16p.
La luidoro
S-ino Favre
P
Lingvo Internacia, 1913, p.445
CORBIÈRE Tristan (1845-1875)
La bufo
R. Bernard
V
Esperanto, 840 (dec. 1975) kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
CORNEILLE Pierre (1606-1684)
Epitafo de nobela sinjorino Ranquet
Waringhien
V
“La klasika Periodo”
Strofoj [“Markiza, se nun mi vizaĝe...”]
Waringhien
V
“La klasika Periodo”
Stancoj al Markiza
R. Bernard
T(V)
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La Cido
Waringhien
T(V)
ms.
La Cido (Akto l)
Kalocsay
T(V)
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
La Cido (Akto I, sceno 6)
R. Bernard
T(V)
“Franca Esperantisto”, nº 221, 1963 kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La Cido (Akto III, sceno 4)
Waringhien
T(V)
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, Antverpeno, Stafeto, 1983. p.218
Kolermalbenoj de Kamillo
D-ro Noël
T(V)
Literatura Almanako, 1910
Malbenoj de Kamilo (IV/5)
R. Bernard
T(V)
Monda Kulturo, 6/63-64 kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.

[ambaŭ el “Horace”]

Psyché (fragm.) [Akto III, sceno 3]
Waringhien
T(V)
“La klasika Periodo”, op. cit.
COSSIN Jacques
La advokato
J. Thierry
T
Repertuaro de TESPA, ms.
COTIN Abato (1604-1682)
Enigmo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
COURIER Paul-Louis (1772-1825)
Unu nokto en “Calabre”
P. Boulet
P
The Esperantist, 1904, 9
Unu nokto en Kalabrio
E. Eŝaf
P
Illustrazione Ligure, 1912, 7
COURTELINE Georges (1858-1929)
Malsanuleto
D-ro Philippet
P
The Esperantist, 1905, 9
Knabo malsana
L. Lamant
P
Esperanto, 1908, 28
Nazo de Generalo Suif
C. P. Ranshoner
P
Juneco, 1911, 4
Sinjoro Badin
R. Beck
T
Tours, A. Arrault, 1907. 14p. kaj Kulturaj Kajeroj, 1968, 3/4
Sinjoro Badin
H. Gonin
T
ms.
Gros chagrins
R. Bernard
T
ms.
Teodoro serĉas alumetojn
H. Gonin
T
ms. prezentita en Lyon, 1972
La paco hejme
F. Schoofs
T
ms.
CROS Charles (1842-1888)
Soneto (“Mi scias fari versojn sen daŭrolim’”)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Seka haringo
H. M.
V
Lingvo Internacia, 1906, 2
Seka haringo
H. Gonin
V
Franca Esperantisto, n° 285 (1974)
DALSACE Lionel (?)
Fatala ŝuldo
S-ino E. Ferter Cense
R
Paris, Presa E.S., 1910. 318p.
DANIEL-ROPS (1901-1965)
La katedraloj
P
Kulturaj Kajeroj, 1976, 2
Gotika katedralo
P
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
DANINOS Pierre (1913-)
El “La notlibroj de Maĵoro Tompson”
R. Imbert
P
Kulturaj Kajeroj, 1979, 3/4
DAUDET Alphonse (1840-1897)
La leteroj el mia muelejo
C. Boumal
N
Franca Esperantisto, Lit. aperonta

[Jam multaj el tiuj ĉi “leteroj” – fakte 18 noveloj – aperis izole aŭ en kolekto:]

Instalado
C. Boumal
Fonto 24, p. 31
Instalado
Mijake-ŝihej
Tokio, Jap. Esp. Instituto, 1949
La diliĝenco el Beaucaire
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1982, 1
La diliĝenco el Beaucaire
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La sekreto de Mastro Kornilio
Touchebeuf
Literatura Aldono, 1906
La sekreto de Mastro Cornille
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La sekreto de Mastro Cornille
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1982, 4/5
La kaprino de S-ro Seguin
A. Jersin
Neuchatel, Pres. Attinger, 1908. 12p.
La kaprino de S–ro Seguin
F-ino G. Dumoulin
Kompreni, 1948, 6
La kaprino de S-ro Seguin
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La kaprino de S-ro Seguin
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1981, 2
La kaprino de S-ro Seguin
C. Boumal
Fonto, 10, p.34
La steloj
Noël Aube
Lingvo Internacia, 1902, 2
Kulturaj Kajeroj, 1967, 3
La steloj
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La steloj
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1983, 2
La steloj
C. Boumal
Fonto, 28, p.37
La Arlezanino
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1981, 5
La Arlezanino
C. Boumal
Fonto 21, p.17
La Arlezanino
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La mulo de la Papo
Mijake-ŝihej
Jap. Esp. Instituto, 1949
La lumturo de l’ Sango
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1984, 2
La agonio de la fregato Semillante
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1981, 6
La Pastro de Cucugnan
R. Stampe
Dana Esperantisto, 1909, 3
La Pastro de Cucugnan
anonime
Nederlanda Katoliko, 1911, 5
La kukunjana paroĥestro
B. Pavot
Amerika Esperantisto, 1908, 6
La maljunuloj
C. Boumal
Fonto, 42, p.21
La morto de Reĝido
L. Rigoir
Lingvo Internacia, 1905, 10
La morto de Kronprinco
Kabe
“Unua Legolibro”
La morto de la Reĝido
PS = P. Dehan
Kompreni, 1948, 4
La subprefekto en la kamparo
S. Meyer
Suppl. à L’Espérantiste, 1902
La subprefekto ĉe l’ kampo
C. Boumal
Fonto, 20, p.30
La tri malaltaj mesoj
F. E. Wadham
Literaturo, 1925, 4 (28), p.74
La tri senkantaj mesoj
A. Ribot
Kulturaj Kajeroj, 1982, 2
Du restoracioj
S. Meyer
Lingvo Internacia, 1901, 6
La eliksiro de reverendo Patro Gaucher
C. Boumal
Fonto, 27, p.23
el “Rakontoj de lundo” [Les contes du lundi]
La lasta klaso
H. M. Scott
N
Amerika esperantisto, 1915 dec.
Lastfoja instruado
Lyona grupo
N
Ĉasopis Ĉeskyh Esperantistŭ, 1911, 2
Spiona infano
Mignon
N
Kataluna Espero, 1911, 20
Sieĝo de Berlino
Kabe
N
“Unua Legolibro”, op. cit.
La Standardisto
F. Lallemant
N
Suppl. L’Espérantiste, 1902
Dekkvinaŭgusta ordenito
A. Baissac
N
Alĝera Stelo, 1906, 1
Papo mortis
A. Baissac
N
The Esperantist, 1905, 10
Kormovoj de ruĝa perdrikido
S. Meyer
N
Lingvo Internacia, 1902, 4/7
el aliaj fontoj:
Renkontiĝo neatendita
P. Burĵado
N
The Esperantist, 1905, 4
Reveno
F. V.
N
Juna Esperantisto, 1908, 3
Tartarin de Taraskono
Delor & Lebrun
N
Heroldo de Esperanto, 1955. 190p.
DAUMAL René (1908-1944)
Rakontoj pri la kavaj homoj kaj pri la amara rozo
G. Cappa
P
Kancerkliniko, 24 (1982)
DEROSE Herman D-ro
Kristnaska fabelo
J. de Gloriettes
P
Juna Esperantisto, 1912, 12
DES BARREAUX Jacques (1599-1673)
Pri konsumita malfidelaĵo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
DESBORDES-VALMORE Marceline (1785-1859)
La rozoj de Saadi
R. Bernard
V
Literatura Mondo, 1937, p.174
kaj “Apenaŭ bukedeto” op. cit.
La senfoliiĝinta krono
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto” op. cit.
DESCARTES René (1596-1650)
Parolado pri Metodo
D-ro Noël
P
eld. 1906. citita de Davidov
Diskurso pri la metodo
E. de Zilah
P
Chapecó (BR), Fonto, 1985. 176p.
Cogito, ergo sum [fragm. el la antaŭa]
Alb. Goodheir
P
Literatura Foiro, 51 (1978)
Letero al P. Mersenne pri lingvo internacia
E. de Zilah
P
Simpozio, 1 (1983)
DESCAVES Lucien (1861-1949)
Kune [el "supoj"]
L. Beau
P
Lingvo Internacia, 1907, 4
DES JARDINS Marie-Catherine (1621?-1683)
Amorĝuo
Waringhien
V
“La klasika Periodo” op. cit.
DES PÉRIERS Bonaventure (1510-1544)
Novaj distraĵoj kaj amuzaj eldiraĵoj
H. Gonin
NN
Franca Esperantisto, nº 363 Lit. 56p.

[Kelkaj el tiuj 13 noveloj aperis ankaŭ en aliaj revuoj: Fonto 7; Kontakto; ktp.]

DESPORTES Philippe (1546-1606)
Vilanelo
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
Soneto al Ikaro
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1947, p.174
DORAT Claude-Joseph (1734-1780)
La heliko kaj la cikado
R. Gendre
V
ms.
DREYFUS Abraham (?)
La vangofrapo
S. Sar
T
Paris, Libr. de l’Esp. 1908. 52p.
DU BELLAY Joachim (1522-1560)
el La Olivujo [l’Olive]
*Pied’, kian konfesus sia Tetis (XV)
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
*Ĉiu natura dono, ju pli frue (XXXII)
same
V
same
*Jam nokt’ en sian parkon fermi celis (LXXXIII)
same
V
same
*Se nia viv’, malpli ol horo, ĉefas (CXIII)
same
V
same
el La antikvaĵoj de Romo [Les antiquités de Rome]
*Kiel, semite, agro kreskas per verd-abundo (XXX)
same
V
same
el La sopiroj [Les regrets]
Ne volas mi prifosi la sinon de l’ Naturo (I)
same
V
same
Iu pli dokta ol mi, Paskal’, ekprovu sonĝon (II)
same
V
same
*Ve, kie nun l’ iama malŝat’ al ben’ Fortuna? (VI)
same
V
same
*Franci’, patrin’ de l’ artoj, de l’ leĝoj kaj armiloj (IX)
same
V
same
*Dum Manji Avensonon en fidela postiro (XVI)
same
V
same
Feliĉa sorto, kiel Ulisses multvojaĝa (XXXI)
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Feliĉa, kiu faris, kiel Ulis’, vojaĝon (XXXI)
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
Mi faris min klerulo en la filozofio (XXXII)
same
V
same
*Feliĉa estas kiu dum sia viv’ nun vidas (XXXVIII)
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Feliĉa, kiu povas pasigi la vivdumon (XXXVIII)
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
Paskal’, vidindas, kiel ŝlosiĝas la konklavo (LXXXI)
same
V
same
Iradi lantapaŝe kaj seriozabrove (LXXXVI)
same
V
same
Morel’, kies klerecon al ĉies mi preferas (CXXXI)
same
V
same
Frukta la grund’, ampleksaj la domoj kaj terasoj (CXXXV)
same
V
same
Mi nutris ja la penson, kiun Ulis’ dividis (CXXX)
same
V
same
el Kamparaj ludoj [Jeux rustiques]
*De grenventumanto, al la Ventoj
same
V
same
Al Venera
same
V
same

[La poemoj signitaj per * aperis, kvankam sub formo ofte iom malsimila, en Nica Revuo, 1955, 1]

DUBILLARD Roland (1923-2011)
Diablogoj
T
Prezentita de Studenta Esp. Klubo de Zagreb en Festivalo de Parizo, 1986
DUHAMEL Georges (1884-1966)
Rakontoj pri Nederlando [Suites hollandaises]
R. Dupuis
P
Amsterdam, la aŭtoro, 1938. 59p.
Norda kanto [Géographie cordiale de l’Europe]
R. Dupuis
P
Amsterdam, la aŭtoro, 1939. 50p.
Krezo
M. Pujo
P
Literatura Mondo, 1937, p.43
La senlaborulo [el “Meznokta konfeso”]
J. Hartog
P
Literatura Mondo, 1934, p.56
DUMAS Alexandre (1802-1870)
Tri rakontoj (Impresoj de vojaĝoj)
Deligny
P
St-Omer, Imp. de l’Indépendant, 1932. 38p.
La kolomba premio [Le prix des pigeons]
B. Papot
P
Chicago, Amer. Esp. Cº, 1909, 48p.
La bernaj ursoj
Ursula
P
Lingvo Internacia, 1913 kaj Kulturaj Kajeroj, 1978. 3-4
Ensorĉita fajfilo
P. Corret
P
La Revuo, 1906, 4
Ensorĉita fajfilo
Bulthuis
P
“Mia unua legolibro”
Frostita nazo
A. M. Grillon
P
Juna Esperantisto, 1908. 1
Frostiĝinta nazo
E. Sos
P
Marto, 1910, 3
Frostita nazo
H. Scott
P
La Simbolo, 1910, 9
Korseto
Roksano
P
Tra la Mondo, 1906, 4
Pipo de Jean Bart
A. Kangas
P
La Esperanta Studento, 1908, 1
Pri la kanalo de Panamo
P
Scienca Gazeto, 1912, 8
Rakonto pri testudo, urso, simio, kaj karoto
S-ino Servin
P
Juna Esperantisto, 1907, 6
Tri musketeroj (vol. 1, ĉap. 5)
Kabe
P
“Internacia Krestomatio”, op. cit.
Vilhelmo Mona
F. Lallemant
P
Lingvo Internacia, 1901, 1
Wilhelm Tell
F. de Marechal
P
Trezoro de l’ Sorrento, 1909, 1
DUNANT Henri (1828-1910) [Sviso]
Rememoro pri Solferino
A. Vaillant & P. Fruictier
P
Paris, Presa E.S., 1906. 83p.
DUPONT Pierre (1821-1870)
La bovoj
G. Queste
K
Lingvo Internacia, 1907, 11
La bovoj
L. Perret
K
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
DUVERNOIS Henri (?)
Sortotumo
L. Létinois
P
Literatura Mondo, 1936, p.101
ÉLUARD Paul (1895-1952)
La homo pacbrulanta sin kronas per espero
G. Lagrange
V
Kancerkliniko, 10 (1979)
Libereco
D. Luez
V
Fonto, n° 62, p.22
ERCKMANN (1822-1899) – CHATRIAN (1826-1890) i
Fino de l’ mondo
S.B.
P
Pola Esperantisto, 1906
Kiel terpomoj alvenis en Lotringo
A. Gaumont
P
Svisa Espero, 1908, 7
FABRE Philippe (1750-1794)
Ferakonto
C. Royer
N
Juna Esperantisto, 1909, 12
FAURÉ Georges
La najtingalo
L. Thévenin
V
Esperanto, jan. 1954
FÉNELON [François Salignac de La Mothe-Fénelon] (1651-1715)
Aventuroj de Telemako
Vallienne
R
Paris, ?, 1909, citita de Stojan
(fragm.)
Vallienne
R
Juna Esperantisto, 1910, 1
Demokrito kaj Heraklito
J. B.
P
Liberaj Horoj, 1908, 6
el "Fables" V(P)
Kunveno de bestoj por elekti reĝon
Bulthuis
P
“Mia unua legolibro”, op. cit.
Kunveno de bestoj
Kabe
P
“Unua legolibro”, op. cit.
Lupo kaj juna ŝafido
Kabe
P
“Unua legolibro”, op. cit.
Otuso
S. Meyer
P
La Suno Hispana, 1909, 65
Simio
M. Mehrmann
P
The Esperantist, 1904, 7
Simio
Else
P
Juna Esperantisto, 1908, 2
FERRÉ André
La du ĝibuloj [el “Contes, légendes et paysages du Val d’Aoste”, 1953]
G. Cappa
P
Kancerkliniko, nº 23 (1982)
FEYDEAU Georges (1862-1921)
Kial ili estas famaj?
F. Doré
P
Paris, Librairie Centrale Esp., 1907, 11p.
id. (fragmento)
Kulturaj Kajeroj, 1962, 5
FLAUBERT Gustave (1821-1880)
Legendo de Sankta Juliano helpema
Hodler
P
Esperanto, 1907, 8. 28p.
[el “Enciklopedio de la naivo”]
P
Norda Prismo, 1959, p. 177
FLORIAN Jean-Pierre Claris de (1755-1794)
Du biletoj [unuakta komedieto]
Bulthuis & Touchebeuf
T
Paris, Presa E.S., 1907. 41p.
kaj Lit. Ald. al Lingvo Internacia, 1907
Ambicia Junulo
P. Stojan
V
Literatura Mondo, 1923, 6
Mizono
P. Stojan
V
Literatura Mondo, 1923, 6
Du senharuloj
E. Mallet
V
La Revuo, 1912, 7, p.327
La simio, kiu montras magian lanternon
R. Gendre
V
Franca Esperantisto, n° 158 (1956)
La du vojaĝantoj
P. Stojan
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
La najtingalo kaj la princo
same
V
same

Eraro en la titolo

Hundo kaj kaj
same
V
same
Hedero kaj Timiano
same
V
same
FLORY Albert (1890-1973)
La homa malesper’
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto” op. cit.
FOISSY Guy
La evento
G. Lagrange
T
Repertuaro de “La Krizalido”
FOLLEREAU Raoul (1903-1977)
La libro de amo
Gabrielli
P
Ascoli Piceno, Gabrielli, 1977. 60p.
La testamento al la junularo de la mondo
B. Moon
VP
Luksemburgo, Esp. Centro, 1978. 4p.
FORGE Henry de
Heleno
grupeto de Sermoëns
P
Lingvo Internacia, 101, p.91/3
FORT Paul (1872-1960)
Francaj baladoj
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
La Vivo
same
V
same
Ĉiutagaj fantomoj
same
V
same
La danca rond’
J. Petrin
V
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
FRANCE Anatole (1844-1924)
Pri subskribo de Maria Stuart
L. Brun
V
Literatura Mondo, 1934, p.124
Sinjorino Planŝonet
M. Pujo
P
Literatura Mondo, 1935, p.57
La pensoj de Riquet
G. Moch
R
?, 1921, cit. en “Perspektivo”
Thaïs
S. Payson
R
?, 1921, cit. en “Perspektivo”
“Cessi”
V. Ogorodnikov
P
Ruslanda Esperantisto, 1906, 10
Ĵonglisto de Nia Sinjorino
A. Gray
P
Lingvo Internacia, 1910, 1
Klopinelo
H. Stroele
P
Lingvo Internacia, 1908, 6-7
Neriproĉeblaj juĝistoj
G. Moch
P
La Revuo, 1907, 4
Pensoj de Henĉjo
G. Moch
P
La Revuo, 1907. 1
Tuniko de Pierre Nozière
E. S. M.
P
La Vagabundo, 1911, 1
FRANC-NOHAIN (1872-1934)
Sinjoro Benito
Waringhien
V
Nica Revuo, 1956, 8
FRANÇOIS I-a, Reĝo de Francujo (1494-1547)
"Ŝi, kies bel’ je tiaj laŭdoj brilis…"
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
FRAPIÉ Léon (1863-1949)
Esperanto-ludo
R. de Lajarte
P
La Revuo, 1911, 10, p.445
FRECHETTE Louis (1839-1908) [Kanadano]
Luphomo
A. Beauchemin
N
Literatura Aldono, 1906
Ranomanĝulo
A. Beauchemin
N
Lingvo Internacia, 1905, 7
FRENEUZE Jacques
Per telefono
J. Guivy
S
Ste Radegonde, S. Martino, 1907. 8p.
FRISON-ROCHE Roger (1906-)
La neĝo estas ĝojo
R. Bernard
P
Nica Revuo, 1958, 16
GASCAR Pierre (1916-)
Homoj kaj bestoj [el “La homo kaj la besto”]
P
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
GASTINEAU Octave (1824-1878)
La balŝuoj
L. Carlos
T
Magdeburg, Pres. Sorgler, 1912. 46p.
GAUTIER Théophile (1811-1872)
el Émaux et Camées (1852)
Unua rideto de l’ printempo
R. Bernard
V
Nica Revuo, 1961, 37 kaj “Apenaŭ bukedeto” op. cit.
Unua rideto de l’ printempo
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Fumo
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
La arto
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro” op. cit. kaj Literatura Mondo, 1936, p.36
La arto
A. Grabowski
V
La Revuo, 1914, p.530
el Comédie de la Mort (1838)
Barkarolo
D.S. Rose
V
The Esperantist, 1905, 2
La karavano
L. Tarkony
V
Nica Revuo, 1958, 17
La karavano
G. S.
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
el España (1845)
Dum la ventego
Philippet
V
Belga Sonorilo, 1905, 3
el diversaj poezioj
La apatia
L. Tarkony
V
Nica Revuo, 1958, 17
Por vejnojn pentri al ŝi
L. Tarkony
V
Nica Revuo, 1958, 17
Malmodesteco (1843)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
Sekreta muzeo (1850)
Waringhien
V
same
prozaĵoj
Sinjorino Teofilo
F. Lallemant
P
Lingvo Internacia, 1901, 8
Sinjorino Théophile
S-ino Servin
P
Juna Esperantisto, 1907, 9
GENEVOIX Maurice (1890-1980)
el “Tridek mil tagoj”
J. Gonin
P
Franca Esperantisto, nº 324, 1980. 1p.
GÉRALDY Paul (1885-1983)
“Les grands garçons”
R. Bernard
T
ms.
Amo
T
ludita en UK de Lucerno, 1979
GERMAIN José (?)
La Ĉiofarulo [el “Notre guerre”]
E. Archdeacon
P
Literatura Mondo, 1924, p.9
GHELDERODE Michel de (1898-1962)
Nia Sinjorino de la Soleco
L. Leroy
P
Fonto, n° 22 (1982)

Tiu libro en la Angla lingvo ne devus esti en ĉi tiu bibliografio. Eble la tradukistino laboris el Franca teksto...

GIBRAN Khalil Gibran (1883-1931) [Libanano]
La profeto
S. Boniol
P
Kulturaj Kajeroj, 1983, 1
GIONO Jean (1895-1970)
Naskiĝo de l’ Odiseado
J. P. Beau
R
ms. 1946
GIRAUDOUX Jean (1882-1944)
La Troja milito ne okazos
G. Cau
T
ms.
Prezentado de Parizo, je le kvina vespere [el “Julieta en la virlando”]
Waringhien
P
Literatura Mondo, 1932, 7-8, p. 120
Dependus de hareto
N
Kulturaj Kajeroj, 1973, 1
GOBINEAU Arthur de (1816-1882)
La religioj kaj filozofioj en Centra Oriento (fragm.)
A. Nurak
P
Nica Revuo, 1956, 10
GODINEAU V. (?)
La kolorigisto
Grupo Espº de Monaco
P
Hachette, Presse de Monaco, 1907. 28p.
GOUNOD Charles (1818-1893)
Valso el “Romeo kaj Julieta”
V
Programo de koncerto en Barcelono, 5 sept. 1909
GRESSET Jean Baptiste (1709-1777)
Ver-vert [versoj tradukitaj proze]
C. Rousseau
V
Paris, Libr. Centr. Esp., ?. 32p.
GUÉRIN Charles (1873-1907)
[el “La soleca Koro” (1898)]
“Amu, l’amata buŝo ’stas varma kaj delica”
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
“De amo ni tremetas kiel grapol’ arbuta”
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
GUILLERAGUES (1628-1685)
La portugalaj leteroj
R. Bernard
P
Franca Esperantisto, nº 374 Lit. 24p.
GUILLEVIC Eugène (1907-)
Uverturo
J. Balbin
V
Fonto, nº 72, p.30
GUITRY Sacha (1885-1957)
La kajuto 17
R. Bernard
T
Literatura Mondo, 1934, p. 163
GUYAU Marie-Jean (1854-1888)
Mondo kaj Oceano
E. Boirac
P
L’espérantiste, 1904, 73
HALLER Bernard [komikulo]
La ŝtuparo
H. Gonin
P
Fonto, 45, p.13
HELIAS Per-Jakez (1914-) [Bretono]
Kiel Bretono iĝis reĝo de Anglujo
Le Magadure
P
Francio, GEE, 1983. 56p.
HELLO Ernest (1828-1885)
Unuj kaj aliaj
W. Lutkie
P
Nederlanda Katoliko, 1910, 7
HELY Marc
Nenieco
R. Bernard
V
Nica Revuo, 1957, 12, p.220
HÉMON Louis (1880-1913) [Kanadano]
Maria Chapdelaine
J. Kraemer
R
ms. (ĉe UFE)
HENRI II, Reĝo de Francujo (1519-1559)
“Pli firma fid’ neniam markis ĵuron”
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
HENTSCH B.
Perfekta kuiristino [unuakta komedio]
Ramo
T
Paris, Librairie de l’Espéranto, 1909. 22p.
HEREDIA José Maria de (1842-1905)
La Trofeoj
Waringhien
VV
Kopenhago, TK/Stafeto, 1977. 220p.

[Waringhien publikigis inter 1931 kaj 1934 en Literatura Mondo tradukojn (ofte malsimilajn) de unuopaj poezioj de “La Trofeoj”. Temas pri 32, 35, 42, 45, 46, 56, 59, 60, 61, 72, 81, 86, 90, 120, laŭ la Esperanta vicnumero. Kalocsay tradukis el la sama poemaro la sekvantajn numerojn: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 37, 62, 120, kiuj aperis ankaŭ en Literatura Mondo, 1933, p.164. kaj en “Tutmonda Sonoro”. – Krome aperis:]

Por Virgilia Ŝipo (45)
J. Parisot
Lingvo Internacia, 1907, 8
La Daimio (99)
G. Stroele
Esperanto, 1940
Flamfloroj (100)
L. Tárkony
ms. ?
Pentristo (104)
L. Tárkony
ms. ?
Epifanio (74)
J. Parisot
Lingvo Internacia, 1908, 1
Epifanio (74)
L. Thevenin
Franca Esperantisto, n° 142 (1965)
Laŭ Petrarko (78)
J. Parisot
Lingvo Internacia, 1909, 4
La rifo el koralo (102)
L. Thevenin
Feuillets encyclopédiques”, op. cit. kaj F.E., 1951
Koralrifo (102)
G. Stroele
same kaj Esperanto, 1940
el aliaj poemaroj
Manpremego
J. Parisot
V
La Suno Hispana, 1907, 46
Revenĝo de Diego Lajnez’
J. Parisot
V
La Suno Hispana, 1907, 46
HERMANT Abel (1862-1950)
Konsiloj al virinoj
J. Flourens
T
L’Espérantiste, 1904, 83
HERVILLY Ernest-Marie d’ (1839-1911)
Kukoj de reĝo
J. Flourens
T
Tra la Mondo, 1906, 7
Supujo
S. Meyer
T
Pres. Inst. de Bibliogr., 1905. 16p.
Vizitkartoj
J. Flourens
T
Tra la Mondo, 1906, 6
HILAIRE Brice
Virino simpla
R. Bernard
N
Literatura Mondo, 1938, p. 1
HOUSSAYE Henry (1848-1911)
Reĝlando de rozoj
P. Champion
P
Paris, Presa E.S., 1908. 38p. kaj Juna Esperantisto, 1908, 3
Morto de Kleopatro
J. Flourens
P
L’Espérantiste, 1906, 7
HUGO Victor (1802-1885)

POEMOJ

el Les Orientales (1829)
Ĉielfajro (fragm. 1)
M. Delcourt
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Ĝinoj
C. Bourlet
V
Lingvo Internacia, 1902, 9
La Ginoj
G. Holz
V
Literatura Foiro, 90. p.16
Ekstazo
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro” op. cit.
Ekstazo
H. Hodler
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
el Feuilles d’automne (1831)
Al virino
H. Hodler
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Sobirantaj Sunoj (VI)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit. kaj Norda Prismo, 1969, p.160
el Les chants du crépuscule (1835)
Al mia Julieta (XXV)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
Ĉar mi la lipon metis
Vatré
V
Literatura Mondo, 1935, p.100
el Les voix intérieures (1837)
La internaj voĉoj (XVIII)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo” op. cit.
el Les rayons et les ombres (1840)
Spektaklo trankviliga (17)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo” op. cit.
Skribita sur la vitro de Flandra fenestro (18)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
el Les châtiments (1853)
Lumo
M. J. Evrot
V
Lingvo Internacia, 1910, 12
Marbordo (III, 15)
F. Blangarin
V
Le travailleur espérantiste, 1912, 4-5
Tiuj kiuj vivas estas tiuj kiuj luktas (IV, 9)
L. Perret
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
el Les contemplations (1856)
Miaj du filinoj (I, 3)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.52
"Ŝi lasis jam la ŝuoj…" (I, 21)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit. kaj Literatura Mondo, 1931, 10. p.224
"?" (III, 1)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.44
“L’infan’, dum la avino sidas en ŝpin-okupo” (III, 25)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.42
Veni, vidi, vixi (IV, 13)
L. Belmont
V
Literatura Mondo, 1935, p.65
Veni, vidi, vixi
Kalocsay
V
Norda Prismo, 1969, p. 161 kaj “Tutmonda Sonoro” p.359
Veni, vidi, vixi
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.48
“Morgaŭ, kiam tagiĝo blankigos horizonton” (IV, 14)
Waringhien
V
Norda Prismo, 1969, p.160 kaj “La romantika Periodo” p.46
“Morgaŭ, kiam en la ruro…” (IV, 14)
F. De Diego
V
Fonto, 49, p.28
À Villequier (IV, 15 – fragm.)
Waringhien
V
“Ni kaj Ĝi”, p.240
Paroloj sur la duno (V, 13)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.54
el La légende des siècles (1859 kaj sekv.)
“La vizio el kiu fontis ĉi tiu libro”
Danvy
V
Fonto, 34

- D’Ève à Jésus

Le sacre de la femme
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.58
La konscienco
C. Guersent
V(P)!
The Esperantist, 1905, 5
La konscienco
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1948, p.13
Boozo dormanta
Kalocsay
V
Literatura Mondo, 1935, p.139 kaj “Tutmonda Sonoro” p.360

- Les trônes d’Orient

Sultano Murad
Danvy
V
Franca Esperantisto, nº 373 Lit.

- Le temps présent

Post la batalo
E. Boirac
V
Lingvo Internacia, 1905, 8
Post la batalo
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, p.358
Post la batalo
F-ino Moreau
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
el Chansons des rues et des bois (1865)
De ses mil jaroj, la milito (II,3,1)
Waringhien
V
El Popola Ĉinio, 1987, 4
La siesto de l’ leono (II,3,8)
Waringhien
V
Literatura Foiro, 93, p. 15
el Les quatre vents de l’esprit (1881)
Lindaj virinetoj (I, 18)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.62
el Toute la lyre (postmorta)
Al Teofilo Gautier (IV, 24)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.66
Ave, dea, moriturus te salutat (V, 26)
Waringhien
V
“La romantika Periodo” p.64
Serenado
Ŝabunjeviĉ
V
Programo 22 sept. 1908, Moskvo
el L’art d’être grand-père (postmorta)
Johano, en kamero, kun seka pano nur
M. Delcourt
V
ms.
el ne-indikitaj fontoj
Dormo de l’ infano
de Beaufront
V
La Esperantisto, 1892, 8
Tombo kaj rozo
Grabowski
V
Lingvo Internacia, 1904, 5 kaj “Parnaso de popoloj”, op. cit.
La trumpetoj de Ĵeriko
J. Balliman
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.

PROZOJ

La Mizeruloj (fragm. k resum.) [volumo I: Fantine]
Centezimala
R
Amsterdam, W. Nutters, 1914. 248p. en du libroj
La Mizeruloj
R
ms.

[Estis pluraj tradukintoj, inter kiuj Roger Bernard, inter 1935 kaj 1938]

Waterloo (fragm. el antaŭa)
P
Norda Prismo, 1959, p.220
Historio de Cosette (same)
P. Boulet
P
Lingvo Internacia, 1906, 11
el Nia Sinjorino de Parizo
(fragm.)
Chicot
P
Franca Esperantisto, nº 316 (1979)
el Travailleurs de la mer (fragmentoj)
Gilliat kaj pulpo
H. Ragot
P
La Revuo, 1908, 11
La pulpo
H. Gonin
P
ms.
el diversaj originoj
Al mia filino
E. Abeille
P
Antaŭen Esperantistoj, 1908, 12
Cirko de Gavarnie
M. David
P
Brita Esperantisto, 1906, 18
Ensabliĝo
H. Hodler
P
Svisa Espero, 1905, 6
Infana ŝueto
M. Vasseux
P
Juna Esperantisto, 1909, 5
Paco
D. Uitterdijk
P
Holanda Pioniro, 1909, 5
Somera vespero
P. Blaise
P
Juna Esperantisto, 1909, 5
Unu patrino
K. Aŝrafjan
P
Kaŭkaza Esperantisto, 1910, 4
Viro kaj virino
L. Palacios
P
Verda Stelo, 1910
Viktor Hugo diris (citaĵoj)
P. Dehan
Kompreni, 1948, 5

TEATRAĴOJ

Angelo, tirano de Padovo
D. Luez
T
Franca Esperantisto, nº 370, 373, Lit.
Ruy Blas (I, 2 - fragm.)
Waringhien
T
“Kaj la ceter’ nur literaturo” op. cit.
HUOT-SORDOT
En la lando de la blanka monto
D-ro Noël
P
Paris, Presa E.S., 1913. 28p. [kun alpinista terminaro kvinlingva]
HUYSMANS Georges-Charles (1848-1907)
La haristo
P. Lobut
P
“Esperanto”, 686 (1963)
IONESCO Eugène (1912-)
La kalva kantistino
G. Lagrange
T
Paris, TESPA, 1978. 56p.
La leciono
Srdjan Flego
T
ms. prezentita de IAT en Hago (1964) kaj Roterdamo (1967)
ISTRATI Panait (1884-1935) [rumandevena]
La ĵaluzo
H. Vatré
N
Literatura Mondo, 1936, p. 152
Nerancula
H. Vatré
N
Fonto, 42, p.15
JAMMES Francis (1868-1938)
Mia humila amiko, mia hundo fidela
L. H. Knoedt
V
Fonto, nº 10, p.10
La azeno
L. H. Knoedt
V
Fonto, nº 51, p.16
Preĝo por iri Paradizon kun la azenoj
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
En la bazaro
Waringhien
V
“La romantika Periodo” op. cit.
JAVAL Émile (1839-1907)
Sonĝo de blindulino
S-ino J. Javal
V
Lingvo Internacia, 1906, 22
Inter blinduloj
S-ino J. Javal
P
Paris, Hachette, 1907. 130p.
JOUY Jules (1855-1897)
La benkoj de la promenejo (monologo)
P. Corret
T
Paris, Presa E.S., 1906. 7p
JULLIEN Jean
La instituto Milner
Liona grupo
P
Dresden, Ader & Borel, 1913. 39p.
Dua eldono en 1923 (6000 ekz.)
KAMM A. (?)
Eĉ en doloro ni estu ĝojaj
Ramo
P
Dijon, Libr.de l’Esp., 1910. 40p.
KARR Alphonse (1808-1890)
Morto de Beethoven
F. Blade
P
La chapelle de Montlignon (Orne), La bela Magdaleno,1907.
Flava rozo
P
“Brita Esperantisto”, 1910, 67
KESSEL Joseph (1898-1979)
el “La leono”
Nur sonĝis la hundo
Y. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1970, 3-4
La medikaĵo
Y. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1971, 5
LABÉ Louise (1524-1566)
La dudek kvar sonetoj
W. T. Oeste
VV
Pise, Gabrielli, 1975
Sonetoj [IX, XIII, XIV, XVIII]
Waringhien
V
“La renesanca Periodo” op. cit.
LABICHE Eugène (1815-1888)
Cikado ĉe formikoj
Blankin, Bobet, k.a.
T
Paris, Hachette, 1907. 47p.
Afero de strato Lursino
T
Meksika Lumturo, 1904
Mensogo pro amo [Le misanthrope et l’auvergnat]
T
ms. prezentita en Bulonjo-sur-Maro 1905
LACLOS Choderlos de (1741-1803)
La danĝeraj amligiĝoj [letero XCVI]
R. Bernard
P
Franca Esperantisto, n° 321 (1980)
LA FONTAINE Jean de (1621-1695)
La Loire en la 17-a jarcento
B. Cheverry
P
Kuturaj Kajeroj, 1981, 3-4
“Longa girland’ el floroj” [Adonis, 68-82]
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Por fraŭlino de Poussay
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La am-aventuroj de Psiĥa kaj Kupidono
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Epitafo de pigrulo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Pri Moliero
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.

FABLOJ

[Entute La Fontaine publikigis ĉ. 240 fablojn. Du kolektoj en Esperanto aperis:]

Elektitaj fabeloj
G. Vaillant
V
Paris, Hachette, 1904. 64p.
Dua eldono 1906
Fabloj
L. Thevenin
V
Lyon, “Kompreni”, 1948. 84p.

[Multaj fabloj estis unuope tradukitaj. Ĉi tie ni listigas ilin laŭ la franca titolo (efektive, ne ĉiuj tradukantoj uzis la saman tradukon por siaj titoloj). Nuraj mencioj (Vaillant) kaj (Thevenin) rilatas al la ĉi-supre menciitaj libroj, (Waringhien) al “La klasika Periodo” op. cit.]

L’AIGLE et la pie
Thevenin
L’AIGLE et le hibou
Thevenin
Les deux AMIS
Waringhien
L’ÂNE chargé d’éponges et l’ÂNE chargé de sel
Thevenin
L’ÂNE portant des reliques
Thevenin
Les ANIMAUX malades de la peste
Thevenin
La BESACE
Vaillant
Le CHAT et le rat
Thevenin
Le CHAT, la belette et le petit lapin
Thevenin
Le CHÈNE et le roseau
Vaillant, Thevenin
same
H. Boucon
L’espérantiste, 1904, 4
same
A. Motteau
The Esperantist, 1905, 10
same
Houllevique
La Revuo, 1912, 9
same
Dufeutrel
poŝtkarto
same
Balliman
Feuillets encyclopédiques, op. cit.

[Tiu ĉi lasta fonto citas ĉiujn tiujn tradukojn, escepte tiun de H. Boucon]

Le CHEVAL et le loup
Thevenin
La CIGALE et la fourmi
Vaillant, Thevenin
same
H. Auroux
Lumo, 1902, 4
same
G. Vaillant
L’espérantiste, 1906, 63
same
A. M.
Meksika Lumturo, 1904
same
A. Grabowski
Lingvo Internacia, 1906, 13
kaj “Pamaso de Popoloj”, op. cit.
same
G. Vaillant
Juna Esperantisto, 1907, 1
same
E. Robert
Juna Esperantisto, 1907, 5
same
M. Retzlaff
ms.
Le COCHET, le chat et le souriceau
Thevenin
La COLOMBE et la fourmi
Vaillant, Thevenin
CONSEIL tenu par les rats
Vaillant, Thevenin
Le COQ et la perle
Vaillant, Thevenin
Le CORBEAU et le renard
Vaillant, Thevenin, Waringhien
same
G. Vaillant
L’espérantiste, 1903, 63
same
O. W.
The Esperantist, 1904, 5
same
A. Grabowski
Belga Sonorilo, 1905, 8
kaj Parnaso de Popoloj, op. cit.
same
R. Limones
Compendio de Esperanto
same
M. Küster
Germana Esperanto-Gazeto, 1911, 23
kaj Norvega Esperantisto, 1911, 3-4
same
Gicquel
Literatura Mondo, 1935, p.22
same
Dufeutrel
poŝtkarto
same
R. Gendre
ms.
same
J. Petrin
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
same
Deligny
Norda Gazeto, 1971, 3
same
J. Thierry
Horizonto, 16 (1978)
Le CORBEAU voulant imiter l’aigle
Vaillant et Thevenin
La COUR du lion
Thevenin
L’ÉCREVISSE et sa fille
Thevenin
L’ENFANT et le maître d’école
Vaillant
Les FRELONS et les mouches à miel
Vaillant, Thevenin
Le GEAI paré des plumes du paon
Thevenin
same
O. W.
The Esperantist, 1904, 5
La GÉNISSE, la chèvre et la brebis en société avec le lion
Vaillant, Thevenin
La GRENOUILLE qui veut se faire aussi grosse que le bœuf
Vaillant, Thevenin
same
A. Grabowski
Lingvo Internacia, 1909, 2
kaj “Pamaso de Popoloj”, op. cit.
Les GRENOUILLES qui demandent un roi
Vaillant, Thevenin
Le HÉRON
Thevenin
L’HIRONDELLE et les petits oiseaux
Vaillant, Thevenin
L’HOMME et la puce
Thevenin
La LICE et sa compagne
Vaillant
Le LIÈVRE et la tortue
Thevenin
Le LIÈVRE et les grenouilles
Vaillant, Thevenin
Le LION abattu par l’homme
Thevenin
Le LION devenu vieux
Thevenin
Le LION et l’âne chassant
Vaillant, Thevenin
Le LION et le moucheron
Vaillant, Thevenin
Le LION et le rat
Vaillant, Thevenin
Le LION malade et le renard
Thevenin
Le LOUP devenu berger
Vaillant
Le LOUP et la cigogne
Thevenin
Le LOUP et l’agneau
Vaillant, Thevenin
same
H. Boucon
The Esperantist, 1904, 6
same
R. Gendre
ms.
Le LOUP et le chien
Vaillant, Thevenin
same
H. Boucon
L’espérantiste, 1904, 6
same
J. Parisot
Lingvo Internacia, 1910, 1
Le LOUP et le renard
Thevenin
Le LOUP plaidant contre le renard par-devant le singe
Vaillant, Thevenin
Le LOUP et les brebis
Thevenin
same
J. Baudin
Literatura Mondo, 1936, p.38
Les MEMBRES et l’estomac
Vaillant
Le MEUNIER, son fils et l’âne
Vaillant
Le MILAN et le rossignol
Thevenin
La MONTAGNE qui accouche
Thevenin
La MORT et le bûcheron
Vaillant, Thevenin
La MORT et le malheureux
Vaillant, Thevenin
Les deux MULETS
Vaillant, Thevenin
same
S. Frantz
Juna Esperantisto, 1912, 8
Les OBSÈQUES de la lionne
J. Petrin
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
L’OISEAU blessé par une flèche
Thevenin
Le PAON se plaignant à Junon
Vaillant
Les deux PIGEONS
Thevenin, Waringhien
Le petit POISSON et le pêcheur
Thevenin
La POULE aux œufs d’or
Thevenin
La QUERELLE des chiens et des chats
Thevenin
La RAT de ville et le rat des champs
Vaillant, Thevenin
Le RAT et l’éléphant
Thevenin
Le RAT et l’huître
Thevenin
Le RAT qui s’est retiré du monde
Thevenin
Le RENARD ayant la queue coupée
Thevenin
Le RENARD et la cigogne
Vaillant, Thevenin
Le RENARD et le bouc
Thevenin
Le RENARD et le buste
Thevenin
Le RENARD et les raisins
Thevenin
Le SERPENT et la lime
Thevenin
Le SOLEIL et les grenouilles
Thevenin
Le SONGE d’un habitant du Mogol
Waringhien
Les deux TAUREAUX et une grenouille
Vaillant, Thevenin
La TÊTE et la queue du serpent
Thevenin
Le TORRENT et la rivière
Thevenin
La TORTUE et les deux canards
Thevenin
Le VIEILLARD et les trois jeunes hommes
Waringhien
Les VOLEURS et l'âne
Vaillant, Thevenin
LAFORGUE Jules (1860-1887)
Demandoj
Grabowski
V
“Parnaso de Popoloj”, op. cit.
LAMARCK Jean Baptiste de Monet, chevalier de (1744-1829)
Filozofio zoologia (1809)
Laroque
P
SAT-broŝuroservo, 1987. 137p.
LAMARTINE Alphonse de (1790-1869)
el Méditations poétiques (1820)
Izoleco (I)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, p.17
La valeto (VI)
Waringhien
V
same
La lago (XIII)
V. Inglada
V
La Suno Hispana, 1908, 51
same
Vatré-Baudin
V
Literatura Mondo, 1947. p.15
same
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
same
J. P. Danvy
V
Fonto, 18, p.37
Aŭtuno
Vatré-Baudin
V
Literatura Mondo, 1935, p.10
el Nouvelles méditations poétiques (1823)
La papilio (V)
A. Grabowski
V
Literatura Biblioteko de L.I., 1904
kaj “Parnaso de Popoloj", op. cit.
same
J. Parisot
V
Gefrataro Esperanta, 1905, 1
same
K. Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro” op. cit.
La krucifikso (XXI)
D-ro Philippet
V
La Revuo, 1906, 3
el Harmonies poétiques et religieuses (1827)
Vekiĝa himno de infano (l,7)
A. Motteau
V
The Esperantist, 1904, 12
Milly aŭ la naskiĝa tero (III,2)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
el La falo de unu anĝelo (1838)
La Pralibro (fragm.) (v.5920-6082)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
el poezioj aldonitaj
Hirundo (1831)
R. Ripinski
V
Ruslanda Esperantisto, 1905, 3
La Marseljezo de la Paco (1841) (v.44-69)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La lacerto (1846)
M. Delcourt
V
Franca Esperantisto, 294 (1975)
Fidela gardo
V
Liberaj horoj, 1909, 718
Vivo
A. Grillon
V
Amerika Esperanto-ĵurnalo, 1907, 8
La Colosseum kaj Sankta Petro en Romo
T. H. Rok’
V
Literatura Mondo, 1925, p.51
La hejma fenestro
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
LAMENNAIS Abato (1780-1860)
Du najbaroj
F. Lalleman
P
Lingvo Internacia, 1901, 10-11
Preĝo
L. de B.
La Espero, 1891, 7
LARBAUD Valéry (1881-1957)
Bildoj
L. Totsche
V
Literatura Mondo, 1931, 6, p.122

[el “Poésies de A. O. Barnabooth”]

LA ROCHEFOUCAULD François de (1613-1680)
Pripensoj kaj sentencoj kaj primoraj maksimoj [dulingva]
Waringhien
P
Parizo, Libr. Félix Alcan, 1935, 110p.
(noveldono reviziita) Fonto, 1986
el “Maksimoj kaj pensoj”
P
Liberaj Horoj, 1909
Kuraĝo
P
Esperanto, 16 479 (Ĝenevo)
kaj Aŭstrala Esperantisto, 1908, 3
Penso
F. Alonso
P
Hispana Gazeto, 1911, 3
LAROUSSE Pierre (1817-1875)
Egaleco
Kabe
P
“Unua Legolibro”
LAVEDAN Henri (1859-1940)
Pri pupoj
F. Blangarin
T
Monde Espérantiste, 1909, 9
Rubeno
Baronino de Ménil
T
La Revuo, 1909, 1
Bileto de centro
J. Flourens
P
L’Espérantiste, 1905, 44
“Sinjoro Vincent” (fragm.)
M. Buchet
Kompreni, 1948, 4
LEBESGUE Philéas (1869-1958)
La ĉarma ludo
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
LEBLANC Maurice (1857-1923)
Mia fianĉino
H. Majunke
P
Germana Esperanto-Gazeto, 1911, 30
LE BRAZ Anatole (1859-1926)
Fantomaĵoj
M. Delcourt
V
Norda Gazeto, 287 (1981)
LECONTE DE LISLE Charles Marie (1818-1894)
el Poèmes antiques (1852)
Venuso de Milo
Waringhien
V
“Ni kaj Ĝi”, op. cit. p.280
Venuso el Meloso
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
el Poésies diverses (1852)
Tagmezo
R. Bricard
V
Lingvo Internacia, 1904, 7
same
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro” op. cit.
kaj Nica Revuo, 1958, 17
same
F. Maetz
V
Lingvo Internacia, 1914, 2
el Poèmes barbares (1862)
La predikanto
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La koro de Hjalmar
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
L. Thévenin
V
Norda Prismo, 1959, p.178
La elfoj
Ora Johano
V
Literatura Mondo, 1937, p. 120
La verando
Tarkony
V
Nica Revuo, 1959, 24
La hurlantoj
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1948, p.163
La Manĉio
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La dormo de la kondoro
Waringhien
V
“La romantika Periodo", op. cit.
el Poèmes tragiques (1884)
Al mortinta poeto
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
el neindikita fonto
Kanteto kampara
J. Parisot
V
Gefrataro esperanta, 1905, 3
Neĝa supro
J. Parisot
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Kantaĵo de ŝpinilo
L. Thevenin
V
same
LEGANGNIEUX-OLLIER Yvonne
Provenco
J. H. Sullivan
V
Fonto, 21 (1982)
LEIBNITZ Gottfried Wilhelm (1646-1716)
Monadologio
E. Boirac
P
Paris, Hachette, 1902. 32p.
Dua eldono en 1904

[Tiu verko de la fama germana filozofo estis unue verkita en la franca lingvo!]

LEMAÎTRE Jules (1853-1914)
Hermengarde
J. Beau
P
“Diversaĵoj”, Paris, Hachette, 1902. 69p.
Sonorilo
J. Beau
P
same
Patrino Sankta Agato
F. Lallemant
P
same
En ligna ĉevalo
Stellano
P
Lingvo Internacia,1906, 14
Plej maljuna filino
C. Lambert
P
Suppl. L’Espérantiste, 1900, 16
Unua impulso
P. J. Cameron
P
Nu Batterseanoj!, 1910, 26
La maljuneco de Helena [ĉapitro IX]
Ch. P.
P
Literatura Mondo, 1924, p.117
LESAGE Alain René (1668-1747)
Gil Blas de Santillane (fragm.)
R. Busquet
R
Paris, Presa E.S., 1912. 76p.
El “Gil Blas” (fragm.)
E. Abeille
R
Gefrataro Esperanta, 1905, 3
Parazito
Dr. Le Duigou
P
Germana Esperantisto, 1912, 96
Sincera konsilanto
R. Busquet
P
Lingvo Internacia, 1911, 3
LESPÈS Léo
Fratino Ejerio
de Rey-Pailhade
P
Ste Radegonde, S.Martino, 1908. 14p.
LICHTENBERGER André (1870-1940)
Malfeliĉa hundo [el “Line”]
L. Rogoir
P
Lingvo Internacia, 1906, 4
La promenantinoj
Tyken
P
Literatura Mondo, 1924, p.148
LINGENDES Jean de (1580-1616)
Strofoj al lia Silvia
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
LOTI Pierre (1850-1923)
Buĉaĵo
H. Hodler
P
Svisa Espero, 1907, 5
Kruelego maroka
Bacquet
P
Tra la Mondo, 1906, 7
Maro
E. Privat
P
The Esperantist, 1905, 12
LOUŸS Pierre (1870-1925)
Rozo supernatura (fabelo)
P
Paris, Grupo E-ista, 1902. 7p.
Dialogo ĉe l’ subiranta suno
D. Luez
P
Franca Esperantisto, 331 (1981)
kaj Fonto, 23 (1982)
Primoko [el “La arbaro de la nimfoj”]
P. Peneter
V
“Libro de Amo”, p.209
MAETERLINCK Maurice [vidu: Belgaj Aŭtoroj Franclingvaj]
MAGNY Olivier de (1529-1561?)
Pri belaĵoj de Damo Luiza Labé (I,2)
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
MAINARD François (1583-1646)
La bela maljunulino
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Perfido
S. Boniol
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 1
MAISTRE Xavier de (1763-1852)
Vojaĝo interne de mia ĉambro
S. Meyer
P
Paris, Hachette, 1904. 58p.

[Represo de Paris, Presa E.S., 1905, kun verkoj de Molière kaj La Fontaine]

La leprulo de l’ urbo Aosto
F. Lallemant
P
“Diversaĵoj”, Paris, Hachette 1902. 69p.
same
A. Moura
Rio de Janeiro, Coutinho Jacinto, 1908. 38p.
MALHERBE François (1555-1628)
Konsolo al Sinjoro du Périer
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
“Ankoraŭ nune, kiam kurbiĝas mia brusto” [letero al Racan]
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
MALLARMÉ Stéphane (1842-1898)
Aperaĵo (1863)
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1949, p.83
kaj Nica Revuo, 1955, 3.
same
Waringhien
V
Literatura Foiro, 91 (1985)
La fenestroj (1863)
Tarkony
V
Nica Revuo, 1955, 3
Angoro (al putino) (1864)
Waringhien
V
Nica Revuo, 1955, 3
kaj “La romantika Periodo”, op. cit.
Sopiro (1864)
Waringhien
V
Literatura Foiro, 91 (1985)
Mara Vento (1865)
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1949, p.83
kaj Nica Revuo, 1955, 3
same
R. Bernard
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Mara Brizo
Waringhien
Literatura Foiro, 91 (1985)
Donaco de l’ poemo (1865)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
kaj Nica Revuo, 1955, 3
Sanktulino (1865)
Waringhien
V
Nica Revuo, 1955, 3
kaj “La romantika Periodo”, op. cit.
“Per alte dediĉataj dek ungoj el oniks’” (1868)
Waringhien
V
Nica Revuo, 1955, 4
kaj “La romantika Periodo”, op. cit.
“La virga, la vivarda, kaj la bela hodi’” (1870)
same
V
same
“Kiam la ombra leĝo minacis per fatalo” (1873)
same
V
same
“Kia en lin mem fine lin ŝanĝas l’o eterna” [La tombo de Edgar Poe] (1876)
same
V
same
Posttagmezo de faŭno (1876)
J. P. Danvy
V
La Kancerkliniko, 25 (1983)
“Dum forgesitan boskon minacas vintra neĝo” (1877)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
kaj Nica Revuo, 1955, 4
“Pafos sur via nomo, ferminte la volumojn” (1886)
Waringhien
same
Tosto (1893)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
MALLEVILLE Claude (1597-1647)
La fruleviĝa belulino
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Epigramo
S. Boniol
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 1
MARBOT Jean-Baptiste, baron de (1782-1854)
Epizodoj el la sieĝo de Zaragoza
Kap. Capé
P
Tra la Mondo, 1908, 1
MARGUERITE D'ANGOULÊME (1492-1549)
“Min estras amikin’ tiel perfekta”
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
“Ŝi al mi: per turment’ aŭ rifuzante”
Waringhien
V
same
MARIE STUART (1542-1587)
“Adiaŭ, Franca lando plaĉa”
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
MARMIER Xavier (1809-1892)
Tri fratoj
J. P.
P
Tra la Mondo, 1908, 6
Violonisto
X
P
Suppl. L’Espérantiste, 1903
MARMONTEL Jean-François (1723-1799)
Renkonto
Th. Renard
P
Suppl. L'Espérantiste, 1903
MAROT Clément (1497-1544)
Pri tiu, kiu pensas nur pri sia amikino
Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
*Al sia amiko Leono
same
V
same
*Pri sia granda amikino
same
V
same
*La dekverso pri Neĝo
same
V
same
*Pri Kupido kaj sia Damo
same
V
same
Pri Jes kaj Nen
same
V
same
Pri Anna ludanta sur spineto
same
V
same
*Pri la Pariza Ĉefjuĝisto Maljarto kaj pri Samblanco
same
V
same
Pri si mem
same
V
same
Respondo al la antaŭa
same
V
same

[La poemoj signitaj per * aperis, kun variantoj, en 1935 en Literatura Mondo, p.183 kaj 207.]

MATTHIEU Pierre (1563-1621)
Kvin “kvaroj entenantaj maksimojn kaj instruojn”
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
MAUPASSANT Guy de (1850-1893)

[La rakontoj aŭ noveloj estas listigitaj laŭ la alfabeta ordo de la franca originalo.
Sekvas kelkaj tekstoj aŭ fragmentoj ne-identigitaj.]

APRÈS
Poste
L. Luez
N
Fonto, 56
L’AUBERGE
Gastejo
V. Gogitidze
N
aparta eldono, 1911, cit. Davidov
AUX CHAMPS
En la kamparo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
L’AVENTURE de Walter Schnaffs
N. Kabanov
N
Ruslanda Esperantisto, 1907
La BÊTE à Maît’ Belhomme
P. Richez
N
Literatura Mondo, 1923, p.212
La besto de Mastro Belhomme
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
BOITELLE
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
BOULE de Suif
F. de Diego
N
Saarbrücken, Iltis, 1982. 60p.
Les CARESSES
La karesoj
D. Luez
N
Fonto, 50. p.9
La CONFESSION de Théodule Sabot
La konfeso de Théodule Sabot
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le DIABLE
La Diablo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
L’ERMITE
La ermito
R. Richez
N
Literatura Mondo, 1932, p.114
La FENÊTRE
La fenestro
D. Luez
N
Fonto, 46, p.13
Le FERMIER
La farmisto
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
La FICELLE
La ŝnureto
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le HORLA
Horlo
Stellano
N
Literatura Aldono al Lingvo Internacia, 1905. 34p.
La Horlao
R. Watiet
N
Franca esperantisto, 1952
IDYLLE
Idilio
D. Luez
N
Fonto, 60, p.11
IMPRUDENCE
Nesingardeco
D. Luez
N
Fonto, 61. p.19
LÉGENDE du Mont St-Michel
Legendo pri la Monto St-Michel
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
MA Femme
Mia edzino
D. Luez
N
Fonto, 43, p.15
Le MODÈLE
La modelino
D. Luez
N
Fonto, 59, p.25
MON oncle Jules
Onklo Julio
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le MOYEN de Roger
La rimedo de Roger
D. Luez
N
Fonto, 45, p.25
Un NORMAND
Normando (fragm.)
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
L’ORDONNANCE
A. Kofman
N
Lingvo Internacia, 1905, 2
Servosoldato
D. Luez
N
Fonto, 40, p.15
Le PÈRE
La patro
D. Luez
N
Fonto, 62, p.11
Le PÈRE Milon
Patro Milon
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le PETIT
La etulo
M. Pujo
N
Literatura Mondo, 1933, p.120
Le PETIT fût
La brandobareleto
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
PIERROT
Peĉjo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le RETOUR
J. Eggleton
N
Brita Esperantisto, 1910, 65
La reveno
R. Richez
N
Literatura Mondo, 1923, p.178
same
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Un RÉVEILLON
Kristnaska noktomanĝo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
SAINT-Antoine
Sankta Antonio
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
SUICIDES
Memmortigoj
A. Grünfeld
N
Lingvo Internacia, 1897, 4
TOINE
Toni
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Une VENDETTA
Venĝo
Bourniche kaj Velex
N
Lingvo Internacia, 1905, 2
Vendetta
G. C. Fighiera
N
Norda Prismo, 1957, p.22
Une VENTE
Stranga vendo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Le VIEUX
La maljunulo
R. Dupuis
N
“Normandaj Rakontoj”
Stockholm, Eld. Soc. Eº, 1953. 212p.
kromaj rakontoj
Vivo de virinoj (fragm.)
N
Orienta stelo, 1911, 4
Malliberulo de Monako
Kabe
N
Esperanto, 1907, 21
kaj “Unua Legolibro” 3p.
Milito
H. H.
N
Juna Esperantisto, 1905, 5
Preskaŭ fablo
S. B-n
N
La Esperantisto, 1894, 8
Sankta milito
H. van Etten
N
Brita Esperantisto, 1910, 63
MAUREY Max (1868-1947)
Rozalio
Baronino de Ménil
T
La Revuo, 1910, 12. 10p.
La forlasitino
G. Lagrange
T
ms. prezentita de “La Krizalido” en St. Raphael, 1987
MAUROIS André
Boreluloj kaj Fadenuloj
Berno Fabo
P
Scheveningen, eldonejo Merkurio, 1933. 105p.
Rakonto de S-ro Melville, pastoro en Évreux
H. Gonin
N
Franca Esperantisto, nº 356. Lit.
Naskiĝo de Majstro
same
N
same
La merkredaj violoj
same
N
same
La korintika porĉo
same
N
same
*La katedralo
same
N
same
La formikoj
same
N
same
Irena
same
N
same
La leteroj
same
N
same
La kukolhorloĝo
same
N
same
La domo
same
N
same
La verda zono
same
N
same
La pelerino
R. Gonin
N
same
**Junulino en la neĝo
R. Bernard
N
same

[*Alia traduko de Aisberg aperis en Literatura Mondo, 1933, p.141]
[**Jam aperis en Literatura Mondo, 1936, p.56]

MEILHAC H. (1831-1897) kaj HALÉVY Ludovic (1834-1908)
Dueto de Micaela kaj Don José [el “Carmen”]
T. Pumpr
K
Nica Revuo, 1956, 8, p.56
La luksdometo
S-ino Fauvart-Bastoul
T
Dijon, Pres. Darantière, 1922. 50p.
MENDES Catulle (1841-1909)
Forgeso
L. Thevenin
V
Franca Esperantisto, 142 (1955)
MENDEZ C. (??)
Maljunaj lipoj kaj juna kiso
A. Dimer
V
Lingvo Internacia, 1895 [prov-n°]
Perditaj steloj
J. Janowski
V
La Esperantisto, 1894, 1
Recepto
L. Gonzaga
V
Brazila Revuo Esp-ista, 1907, 3
MÉRIMÉE Prosper (1803-1870)
La sieĝo de La Rochelle (1828) [el “Chronique du règne de Charles IX”, ĉap. 24]
J. Borel
P
Berlino, Biblioteko Tutmonda, 1924. 63p. [kun aliaj noveloj]
Mateo Falcone (1829)
E. Bauer
N
The Esperantist, 1904
same
S. Meyer
N
Franca Esperantisto, 1910
same
J. E. Moran
N
Germana Esperanta Gazeto, 1911
same
J. Borel
N
Berlino, Bibl. Tutmonda, 1924. 63p.
La konkero de la reduto (1829)
J. Borel
N
same
Letero pri virbovaj bataloj (1831) [Letero el Hispanujo I]
J. Borel
N
same
La Venuso de Ille (1837)
M. Delcourt
N
ms.
Colomba (1840)
J. Beau
N
The Esp. Publish. Co, 1939. 184p.
Karmen (1845)
S. Meyer
N
Paris, Hachette, 1911. 56p.
La blua ĉambro (1866)
P. Lobut
N
Norda Prismo, 1963, p.119
Lokis (1869)
M. Delcourt
N
Franca Esperantisto, nº 345 (1983) Lit.
La perlo de Toledo
M. Wiesner
N
Greklingva Esperantisto, 1912
MIRBEAU Octave (1848-1917)
Johano Ĉifonaĵo
B. Papot
P
Amerika Esperantisto, III, 3
Ili estis frenezaj
L. Segrétinat
P
Paris, Presa E.S., 1906. 12p.
Pri Rusujo
B. Papot
P
Amerika Esperantisto, V, 4
MISTRAL Frédéric (1830-1914)
Mireille-Mirejo [tri unuaj kantoj]
P. Champion et Dr. Noël
V
Paris, Presa E.S., 1909. 72p.
Mireio
Provenca Federacio
ms.
Majstro Apjan [kanto unua de “La poemo de Rodano”]
R. Laval
V
Fonto, 9, p.14
Durandal
R. Laval
V
Literatura Mondo, 1947, p.15
El “Memoroj kaj Rakontoj”
Montrosier
P
Tra la Mondo, 1907, 5
El ora infaneco
H. van Etten
P
Brita Esperantisto, 1910, 65
Ĝarĝajo en la paradizo
V. Huet
P
La Revuo, 1909, 10
Procesio de boteloj
J. Flourens
P
Tra la Mondo, 1906, 3
La sankta pokalo
R. Gendre
V
ms.
MOLIÈRE Jean-Baptiste Poquelin, nomata (1622-1673)
La mokindaj preciozulinoj (1659)
A. Ribot
T
Hago, Int. Esp. Inst., 1958. 36p.
Lernejo de virinoj (1662)
K. Drajev
T
ms. prezentita de BET en la UK de Ateno, 1976
Edziĝo kontraŭvola (1664)
V. Dufeutrel
T
Paris, Pres. E.S., 1905. 46p. prez. en UK de Boulogne-sur-Mer
Tartuffe (1664) [fragm. III, 3]
Waringhien
T
“La klasika Periodo”, op. cit.
Don Juan aŭ La ŝtona gasto (1665)
E. Boirac
T
Paris, Hachette, 1907. 108p.
La mizantropo (1666)
H. Boucon
T
Paris, Centra Librejo, 1930. 104p.
[Fragmento IV, 3]
Waringhien
T
“La klasika Periodo”, op. cit.
Amfitriono (1668)
E. Legrand
T
Paris, Centra Librejo, 1922. 126p.
Georgo Dandin (1668)
L. Zamenhof
T
La Revuo, 1908, 11-12
reeldonoj: Paris, Hachette, 1908
Paris, Esp. Centra Librejo, 1924; 1930
Saarbrücken, Iltis, 1984. 51p.
La avarulo (1668)
S. Meyer
T
Paris, Hachette, 1904
Dua eld. 1907. 80p.
La nobela burĝo (1670)
R. Levin
T
Lyon, Cercle Espérantiste Universitaire, 1936. 72p.
kaj F. E., 347 (1983) Lit.
Friponaĵoj de Skapeno (1671)
S. Flego
T
ms. prezentita de IAT en UK de Varsovio (1959) kaj Bruselo (1960)

[Fragmentoj aperis krome en traduko de G. Abeille en Gefrataro Esperanta, 1905, I]

La malsanulo pro imago (1673)
W. Velten
T
Leipzig, Germ. Esp. Libr., 1911. 98p.
reeld. same, 1922
Al sinjoro Levayer, pri la morto de lia filo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
MONSELET Charles (1825-1888)
La Omaro
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La Porko
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
MONTESQUIEU (1689-1755)
el la “Persaj Leteroj”
J. Gonin
P
Fr. Esp-isto, 390 (1987) Lit. 52p.

[Leteroj 11, 12, 13, 14, 24, 30, 32, 33, 34, 38, 46, 50, 52, 60, 72, 76, 77, 87, 99, 105, 106, 108, 141. – Letero 46 estis tradukita de F. Boyet]

MONTHERLAND Henri de (1896-1972)
La mortinta reĝino
A. Cherpillod
T
Francujo, la tradukinto, 1986. 130p.
MORAND Paul (1888-1976)
Sinjoro U
H. Vatré
P
Literatura Mondo, 1935, p.173
MORÉAS Jean (1856-1910)
La Rejno
Ora Johano
V
Literatura Mondo, 1937, p.120

el “La Stancoj”

Du stancoj
L. Tarkony
V
Literatura Mondo, 1949, 3
(Fragmento)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Soleca kaj Pensema
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
MORVAN Louis
Johano de Fuĝerus [novelo el la XVa jc]
Gr. de Contades
N
Tours, Menard ed., 1911. 301p.
MURGER Henri (1822-1861)
Ario de Mimi
F. de Ménil
K
Koncert-programo, Paris 25-12-1900
MUSSET Paul de (1804-1880) [frato de la sekvanta]
Sinjoro Vento kaj Sinjorino Pluvo (1880)
P. Campion
P
Paris, Presa E.S., 1907. 124p.
MUSSET Alfred de (1810-1875)
versoj
Namuna (Orienta fabelo) [I/1-7, 48-50; II/1-2, 7-9] (1832)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Rolla (1833)
same
V
same
Invoko
same
V
same
La nokto aŭgusta (1836)
L. Thevenin
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
“Stel’, kiu monton verdan sobiras nun en tristo” (1837)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Tristeco (1840)
Waringhien
V
same
Malĝojo
M. Seynaeve
Lingvo Internacia, 1906, 15
La poeto
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Pâle étoile du soir
G. Stroele
V
La Revuo, 1907, 1
same
G. S.
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
same
L. Thevenin
same
teatro
La kapricoj de Mariannne (1833)
Van Schoor
T
Antverpeno, Verda Stelo, 1930. 112p.
Fantazio (1834)
P. Berthelot
T
La Revuo, 1911, 4 kaj 1912, 9. 29p.
Ne ludetu kun amo (1834)
H. k G. Stroele
T
La Revuo, 1911, 7-9. 37p.
Kaprico (1837)
J. Flourens
T
Tra la Mondo, 1907, 4. 32p.
Pordo devus esti malfermata aŭ fermata (1845)
D-ro Rattier
T
Verda Standardo, 1908, 4
prozo
La du amatinoj (1837)
Van Schoor
N
Antverpeno, Verda Stelo, 1930. 112p. eld. kun “La kapricoj de Marianne”
Margot (1838)
Vallienne
N
Franca Esperantisto, 1908/9. 20p.
Babilado de Blanka Merlo (1842)
Observanto
N
Lingvo Internacia, 1912, 7 (3p)
Historio de Blanka Merlo
D-ro Eyquem
N
Franca Esperantisto, 1911 (1p)
Mimi Pinson (1845)
Rethel
N
Venlo, Esperanto-Instituto, 1934. 44p.
NAPOLÉON BONAPARTE (1769-1821)
La maskita profeto
N. Hohlov
P
Literatura Mondo, 1924, p.175
NERVAL Gérard de (1808-1855)
“Fantazio” (1832)
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Fantazio
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
“Fantaziaĵo”
Waringhien
V
“Ni kaj Ĝi”, op. cit.
kaj enkonduko al “La Ĥimeroj”
“Aleo en Luksemburgo”
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Kiuj min amis
Kalocsay
V
Esperanto, 1955/9
kaj “Tutmonda Sonoro”, op. cit.
Les Cydalises
Waringhien
enkonduko al “La Ĥimeroj”
[Odes, 1853]
Waringhien
VV
Plejado, L. Gabrielli, 1976
La Ĥimeroj [Les Chimères, 1854]
Waringhien
VV
Plejado, L. Gabrielli, 1976. Dulingva, 74p.

[Krome “Artemisa” aperis ankaŭ en “La romantika Periodo”, kaj “El Desdichado” ricevis du aliajn tradukojn:]

R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Totsche
V
Literatura Mondo, 1933, p. 180
Izisa [el “La filinoj de l’ fajro” (1854)]
A. Gilles
PV
Franca Esperantisto, 325 (1980)
Épitaphe (1855)
Waringhien
V
enkonduko al “La Ĥimeroj”
NOAILLES Anna de (1870-1933)
La juneco
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
“Per vi ja nian vivon vigligas glor-imago”
same
V
same
La mateno
same
V
same
Ĉi-vespere
same
V
same
La vivo profunda
same
V
same
Juneco
same
V
same
La bedaŭroj
same
V
same
La bedaŭroj
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
NODIER Charles (1780-1844)
Hundo de Brisquet
C. Leroux
N
The Esperantist, 1905, 9
same
J. Pion
Tra la Mondo, 1906, 12
same
Franca Esperantisto, 1911
Homo kaj Formiko
D. Luez
N
Fonto, 39, p. 5
NODOT Edmée
La puntistino
C. Royer
N
Paris, Presa E.S., 1909. 15p.
NOËL Marie (1883-1967)
Diservo por la mortinta infano [Psalmoj de Raĥel]
R. Bernard
V
Monda Kulturo, 964, p.279
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Anunciacio
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Kanto
H. Vatré
V
Fonto, 27 (1982)
NOZIÈRE
Figuranto
C. Bourlet
P
La Revuo, 1912, 1
OBALDIA René de (1918-)
La forpasinto
G. Lagrange
T
Paris, TESPA, 1984. 24p.
Eduardo kaj Agripina
same
T
same
La ofero de l’ gilotinisto
same
T
ms. prezentita en Festivalo de Parizo, 1986
PAGNOL Marcel (1895-1974)
Topaze
R. Bernard
T
La Laguna, Stafeto, 1960. 291p.
kun Vildrac: Ŝipego Tenacity
Le château de ma mère
J. Kraemer
R
ms. ĉe UFE
La gloire de mon père
J. Kraemer
R
same
PAJES André
La hakilo
Muelilo
P
Kompreni, jun. 1947
PARNY Évariste de (1753-1814)
Pri la morto de junulino
R. Bernard
V
Literatura Mondo, 1937, p.137
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
PASCAL Blaise (1623-1662)
el “La Pensoj”
L. Timbaut
P
Laŭte! 1986. mimeo 91p.
PASSERAT Jean (1534-1602)
Vilanelo
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
PÉGUY Charles (1873-1914)
Kasteloj ĉe Luaro
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La trogo, la azeno kaj la bovo
R. Bernard
V
same
PERGAUD Louis (1882-1915)
La buton-milito
R. Bernard
R
kompostita; aperonta
La revenĝo de la korvo
S. Boniol
N
ms. FTK 1982
PERRAULT Charles (1628-1703)
Rakontoj pri feinoj
S-ino Sarpy
N
Paris, Hachette, 1904. 84p.
kaj same, korektita de Zamenhof, 1908. 204p.

[Ĝi entenas la fabelojn: Belulino dormanta en arbaro, Blua barbo, Cindrulino aŭ la vitra pantofleto, Felo de azeno, Majstro kato, Malgranda fingreto, Riketo kun la tufo, Ruĝa ĉapeto. – Krome eldoniĝis:]

Botvestita kato
Bulthuis
N
“Mia unua legolibro”, op. cit.
Ruĝa ĉapeto
Bulthuis
N
“Mia unua legolibro”, op. cit.
Ruĝa ĉapeto
Pasero
N
Kompreni, 1948, 5
La dormanta belulino
K. Drajev
N
ms. en adapto por pupteatro, prezentita en UK, Vama 1978
PIEYRE DE MANDIARGUES André (1909-)
La Tajdo [el “Mascarets”]
Duc Goninaz
N
La Kancerkliniko, 20 (1981)
La ŝtonulinoj
H. Gonin
N
ms.
Klorinda
H. Gonin
N
ms.
PIRON Alex (1689-1773)
Epitafoj
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
PLANARD, Eugène de (1783-1853)
Procirkonstanca edzo [vaŭdevilo]
D-ro Noël
T
Nancy, Esp. Pres. Thomas, 1908. 50p.
PLANTIN Christophe (1520-1589)
La feliĉo en ĉi mondo
M. Delcourt
V
Norda Gazeto, 275 (1979)
“Nur havi domon puran, de oportuna belo”
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
PORCHAT Jacques (1800-1864)
Sub la neĝo [Taglibro de juna loĝanto de la Jura Montaro]
J. Borel
Berlin, Möller & Borel, 1908. 144p.
kaj Berlin, Ellersieck, 1923. 120p. Dua eldono.
POURRAT Henri (1887-1959)
Kaptado
N
Kulturaj Kajeroj, 1974. 2
el Gaspard des Montagnes
La hararo
R. Gonin
N
ms. FTK 82
Rakontoj pri paroĥestro, kiu estis resanigita el sia paralizo de la ŝafŝtelistoj
J. Gonin
N
ms. FTK 82
PRÉVERT Jacques (1900-1977)
Kanto en la sango
Y. Delor
V
Esperanto, 1955 sept.
Aparta mateno
G. Lagrange
V
Kancerkliniko, 15 (1980)
Matenmanĝo
Aldo de Giorgi
V
Kancerkliniko, 11
kaj Fonto, 2
Pater noster
Aldo de Giorgi
V
same
Por vi mia amo
J. Balbin
V
Fonto, 71, p.29
Por fari portreton de birdo
J. Petrin
V
Kulturaj Kajeroj, 1987, 2
La fluo de l’ vivo
same
V
same
Kantetoj plej mallongaj
same
V
same
La saĝo de la nacioj
same
V
same
PRÉVOST Abato (1697-1763)
Manon Lescaut
Vallienne
R
Paris, Presa E.S., 1908. 188p.
PRÉVOST Marcel (1862-1941)
Fidela ĉambristino
Amor
N
Esperanto, 1908, 10
Telegrafe
H. Münch
N
Germana Esperantisto, 1910, 110-112
PROUDHON Pierre Joseph (1809-1865)
Pensoj
R. D.
P
Libera Penso, 1908, 8
PROVINS Michel
La ĉambro por amikoj
Archdeacon
T
ms.
Revo
Flourens
T
L’Espérantiste, 1906, 2
QUENEAU Raymond (1903-1976)
Stilekzercoj
Istv. Ertl
TP
La Kromkancerkliniko, 4 (1986)
Stilekzercoj (fragm.)
diversaj
TP
Transalpa Esperantisto, 7 + 10 (1983)

[Sub la titolo “Stilaj Ekzercoj” aperis adapto, inspirita laŭ Queneau, de Z. Tiŝljar, en “Internacia Kiso”, Zagreb, Studenta Esp.-Grupo, 1985. 34p.]

RABELAIS François (1494-1553)
Diablo trompita de virino
Motillon
P
Kulturaj Kajeroj, 1969, 1

[Ŝajne traduko kompleta de “Gargantua kaj Pantagruel” kuŝas ĉe heredantoj de E. Motillon?]

RACINE Jean (1639-1699)
Andromaque (1667)
G. Lagrange
TV
ms. repertuaro de TESPA
same (III, 8)
Waringhien
“La klasika Periodo”, op. cit.
Britannicus (1669) (II, 2)
same
TV
same
Bérénice (1670) (I, 5)
same
TV
same
Iphigénie (1674) (IV, 4)
same
TV
same
Esther (1689)
D-ro Noël
TV
Nancy, SPE, 1906. 78p.
Athalie (1691)
D-ro Noël
TV
Nancy, SPE, 1906. 109p.
(ambaŭ fotorepreso de manuskripto)
same
G. Lagrange
ms.
same
C. Aymonier
perdita manuskripto ?
same (II, 5: Sonĝo de Atalio)
C. Aymonier
Franca Esperantisto, 1935, feb.-mrt.
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
same
E. Boirac
Literatura almanako, 1909
RAMUZ Charles Ferdinand (1878-1947) [sviso]
Aline
Saussure
R
Ĝenevo, UEA, 1911. 138p.
REBOUL Max
Uragana vento
Touchebeuf
P
Literatura Aldono al Lingvo Internacia, 1906. 9p.
RÉGNIER Henri de (1864-1936)
el “La ludoj kamparaj kaj diaj”
Funebra alparolo
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
En rikoltita vinberejo
same
V
same
Odeto l
same
V
same
el “Medaloj el argilo”
*Odeto
same
V
same
Sur la plaĝo
same
V
same
*La marodanto
same
V
same
el “La civito de la akvoj”
**La flava luno
same
V
same
el “La flugilhava sandalo”
**La sekreto
same
V
same
**Sentenco
same
V
same
**Septembro
same
V
same
**Invoko
same
V
same
el “La spegulo de l’ horoj”
**La insulo
same
V
same
Elvira
Peter Peneter
V
“Libro de amo”
el Vestigia Flammæ
Odeto
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La vitra koliero
same
V
same
el neindikitaj fontoj
Sperteco
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1936, p.155
Somerkrepusko
same
V
same p.155
Alvoko
same
V
same p.12

[* aperis ankaŭ en Literatura Mondo, 1933, p.137 kaj 1934, p.2 kun variantoj.]
[** aperis ankaŭ en Nica Revuo, 26 (1959) aŭ 40 (1962)]

RENAN Ernest (1823-1892)
Vivo de Jesuo
E. Gasse
P
Le Havre, 1907. 182p.
Preĝo sur Akropolo
Dufeutrel
P
Lingvo Internacia, 1906, 5
RENARD Jules (1864-1910)
La plezuro disiĝi
A. Lagrange
T
ms. prezentita de “La Krizalido” en la Festivalo de Parizo, 1985
el Poil de Carotte
Karotharulo (fragm.)
H. Muffang
P
lit. ald. Lingvo Internacia, 1907. 27p.
La noktovazo
J. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1970, 1
La kokinoj
J. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1968, 5
same
C. Boumal
P
Franca Esperantisto, 359 (1985)
La perdrikoj
J. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1969, 1
La medikago
J. Lenel
P
Kulturaj Kajeroj, 1970, 3-4
Nur sonĝis hundo
same
P
same
Natursciencaj historioj
C. Boumal
P
Fonto, 60, p.15
RENAUD Simone (1899-)
Militaj tombejoj en Normandio
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
RICHEPIN Jean (1849-1926)
Parizo
C. Bourlet
V
ms.
RICHET Charles (1850-1935)
Sokrato (4-akta)
J. Couteaux
T
Paris, Presa E.S., 1914. 102p.
Paco kaj milito
Vallienne
P
Paris, Presa E.S., 1907. 50p.
RIMBAUD Arthur (1854-1891)
Sensacio
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1936, p. 150
Venus’ Anadjomena
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La embuskantoj [“Les effarés”]
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
La dormanto de la Valo
Kalocsay
V
same
Mia bohemo
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Mia bohemio
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La pedikserĉantinoj [“Les chercheuses de poux”]
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
kaj Nica Revuo, 1959, 23
Vokaloj
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
“La stelo ploris roza…”
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La ebria ŝipo
Kalocsay kaj Tarkony
Literatura Mondo, 1947, p.139
same
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
La stuproj (1883)
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
el Illuminations
Marpejzaĝo [“Marine”]
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
ROBIDA Michel (1909-)
La senco de la vivo
R. Bernard
P
Literatura Mondo, 1948, p.87
ROLLAND Romain (1866-1944)
Al la forbuĉataj popoloj
G. Mahn
P
Berlin, Nikolassee. 1921. 16p.
ROLLINAT Maurice (1846-1903)
La malbona mortinto
L. Thevenin
V
Literatura Mondo, 1937, p.54
La katido
M. Delcourt
V
Norda Gazeto, 283 (1980)
Sepulto de Formiko
P. du Cheyron
V
ms.
La gaslampo
M. Delcourt
V
Norda Gazeto, 275 (1979)
La eta pasero
M. Delcourt
V
Brita Esperantisto, 1974, p.279
ROMAINS Jules (1885-1972)
Knock, aŭ la triumfo de la medicino
P. Corret
T
Jaslo (Pl), Esperantista Voĉo, 1932. 80p.
Monsieur Le Trouhadec saisi par la débauche
R. Bernard
T
ms.
Preĝo sur la Eiffel-Turo [el “La homoj de bona intenco”]
P
Literatura Mondo, 1932, 7/8, p.121
RONSARD Pierre de (1524-1585)
el Ampoemoj al Kasandra (1552)
XVIII: Une beauté de quinze ans enfantine
T. Carr
V
Fonto, 51, p.20
same
Waringhien
“La renesanca Periodo”, op. cit.
XIX: Avant le soir, tes temples fleuriront
Waringhien
V
same
XX: Je voudray bien richement jaunissant
T. Carr
V
Fonto, 51. p.21
XLVI - LIX, CI, CLX
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
dua eldono (1553)
Mignonne, allons voir si la rose
A. Comte
V
Lingvo Internacia, 1906
same
J. Balliman
La Revuo, 1907, 11
same
Kalocsay
Tutmonda Sonoro, op. cit.
same
Waringhien
“La renesanca Periodo”, op. cit.
same
G. Holz
Kulturaj Kajeroj, 1986, 3
Je voudray bien n’avoir jamais tasté (IX)
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
el Folastries (1553)
Mi vin salutas, beninda fendo (XX)
Peneter
V
“Libro de amo”, p.206
el “La bosketo” (1554) Le bocage
Odeto al tiu sama
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.

[Fragmento malsimile tradukita en “Ni kaj Ĝi”, p.298]

el “Miksaĵoj” (1555)
Strofoj [Stances]
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
el “La unuaj kvar libroj de la odoj” (1555)
XIII: Ma douce jouvance est passée
Waringhien
V
same
same
L. Thevenin
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
el “Daŭrigo de la ampoemoj” (1555)
III, XI
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
XXIII: Marie, levez-vous, ma jeune paresseuse
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
XXVII-XXXV
Waringhien
“La renesanca Periodo”, op. cit.
LXV: Je veux lire en trois jours l’Iliade d’Homère
T. Carr
V
Fonto, 51, p.22
same
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
el “Nova daŭrigo de la ampoemoj” (1556)
odo: “Salut’, fidelaj heroldetoj”
Waringhien
V
“La renesanca Periodo”, op. cit.
odo: “Ho kratag’ belflora, riĉ’”
same
V
same
el “Himnoj” (1556)
La morto [8 lastaj versoj]
Waringhien
V
same
el “La ampoemoj” (1560)
L’an se rajeunissait en sa verte jouvance
Waringhien
V
same
el “La ampoemoj” (1578)
Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose
Waringhien
V
“Ni kaj Ĝi”, p.300
kaj “La renesanca Periodo”, op. cit.
el “Sonetoj kaj madrigaloj por Astrea” (1578)
XIV: À mon retour, hé! je m’en désespère
Waringhien
V
same
el “Sonetoj por Helena” (1578)
unua libro: XXII
Waringhien
V
same
dua libro: II, VIII, X, XXVI, XXVII, XXIX, XLII
Waringhien
V
same
XLIII: Quand vous serez bien vieille au soir, à la chandelle
L. Thevenin
V
Franca Esperantisto, 140 (1954)
same
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
Waringhien
“La renesanca Periodo”, op. cit.
XLVII: Il ne faut s’esbahir, disoient ces bons vieillars
Kalocsay
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
Waringhien
“La renesanca Periodo”, op. cit.
el “Ampoemoj al diversaj personoj” (1578)
XV, XX
Waringhien
V
same
Vous êtes déjà vieille, et je le suis aussi
Waringhien
V
same
Maistresse, embrasse moy, baize moy, serre moy
Waringhien
V
same

el “La lastaj versoj”

I, IV, VI
Waringhien
V
same
Epitafo
Waringhien
V
same
el neindikitaj fontoj
Mi volas, por forflugi tiel al ĉielo
T. Carr
V
Fonto, 51, p.21
Magio estas l’ am’; se mi dum jaro restas
G. Holz
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 3
ROSNY Joseph Henri (1856-1940)
Neatendita donaco
F. Lallemant
P
“Diversaĵoj”, Paris, Hachette, 1902
Biciklete
P. Humberset
P
La Revuo, 1911, 1
Kurado
Roksano
P
Samideano ĉiumonata, 1910, 3
Maĉu viajn mangaĵojn
G. Stroele
P
Esperanto, 1908, 29
La milito pro la fajro
A. Albault
R
ms.
same
D. Moirand
R
ms.
Printempa sceno (fragm. el antaŭa)
A. Albault
R
Norda Prismo, 1957, p.42
ROSTAND Edmond (1868-1918)
La ĉarumo
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
el “Cyrano de Bergerac”
Balado de la duelo (I, 4)
Miĥalski
T(V)
Literatura Mondo, 1936, p.83
same (II, 8)
D-ro Noël
T(V)
Lingvo Internacia, 1912, 3
[ambaŭ el “Cyrano de Bergerac”]
R. Bernard
T(V)
Norda Prismo, 1957, p.237
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
el “Chantecler”
Himno al la suno
C. Aymonier
TV
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
ROSTAND Jean (1894-1977)
Tio, kion mi kredas
D-ro Berlot
Paris, UFE, 1962. 40p.
RUTEBEUF (?-ĉ.1285)
La malbonaj amikoj
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
La diro pri la Jakobuloj
Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
La plorkanto de Sankta Eklezio
same
V
same
La diro pri la Beginoj
same
V
same
La edziĝo de Rutebeuf
same
V
same
La plendokanto de Rutebeuf
same
V
same
La diro pri la trampoj de Grève
same
V
same
SAINT-AMANT Marc-Antoine Girard, sieur de (1594-1661)
Ni sidas sur branĉfasko
Tarkony
V
Literatura Mondo, 1947, p.175
La disipuloj
Tarkony
V
same
La printempo de la parizaj ĉirkaŭaĵoj
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La somero de Romo
same
V
same
La aŭtuno de Kanarioj
same
V
same
La vintro de Alpoj
same
V
same
La enamiĝinto
same
V
same
La pipamanto
same
V
same
La pigrulo
same
V
same
La glutemuloj
same
V
same
SAINT-EXUPÉRY Antoine de (1900-1944)
La eta Princo
Delaire
R
Orléans, Esperanto-Office, 1961
kaj Kanada Eº-Asocio, 1984. 93p.
Nokta flugo
Vatré
R
Saarbrücken, Iltis, 1983. 66p.
Tero de la homoj
Vatré
R
Saarbrücken, Iltis, 1985. 150p.
same
L. Bourgois
R
ms.

[Fragmentoj aperis en Fonto, 26 kaj 41, laŭ la traduko de H. Vatré, kaj en Kompreni, okt. 1946 laŭ traduko de S-ino Carré.]

SAINT-SAËNS Camille (1835-1921)
Ĝojas per via voĉ’
A. Schäfer
K
Koncert-programo de 3.IV.1909
SAMAIN Albert (1858-1900)
Kor’ mia estas bela
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1936, p.155
Vespero
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1938, p.24
Mi amas la krepuskon
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La kolomboj
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
La manĝo pretigata
same
V
same
“Tagiĝ’, la nudpieda…”
same
V
same
“Infan’ en ŝtonkatenoj…”
same
V
same
SAMIVEL [= Paul Gayel, alinomita] (1907-)
La ordonoj
J.P. Beau
P
Kulturaj Kajeroj, 1980, 2
SAND George (1804-1876)
Plugistoj
E. V.
P
Juna Esperantisto, 1907, 12
La vespera preĝo [el La Mare au Diable]
J. Vincent
T
ms. FTK, 1981
SANGNIER Marc
Ofero de monaĥo
D-ro Noël
N
Paris, Katolika Oficejo Esperantista, 1909. 22p.
SANTELLI Claude [produktisto ĉe televido]
Aparta ĉambro
S. Flego
T
Prezentita de lAT en la UK de Helsinki, 1969
SARTRE Jean-Paul (1905-1980)
La naŭzo
R. Bernard
R
Rotterdam, UEA, 1963. 222p.
Sen eliro
R. Bernard
T
Marmande, EFE, 1964
La respektema P…
R. Bernard
T
Marmande, EFE, 1964

[Kune eldonitaj, 112p., prezentitaj plurfoje en UKoj inter 1961 kaj 1963. Unu sceno de la lasta teatraĵo aperis en alia traduko:]

La honorinda stratulino (fragm.)
T
Literatura Mondo, 1947, p.79
SCARRON Paul (1610-1660)
Epitafo
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, p.195
SCHWAB Raymond (1884-1956)
Vi, infanino mia
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
SCUDÉRY Georges de (1601-1667)
La dormanta nimfo
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Pri la fonto de Valkluzo
Waringhien
V
Horizonto, 1976, 1
Omaĝo
V
Literatura Foiro, 35 (1976)
SEIPPEL Paul
Adele Kamm
R. de Saussure
R
Ĝenevo, 1914. 231p.
kaj Bern, 1915. 170p.

[La unua per reformita aboco, la dua per normala]

SICAUD Sabine (1913-1928) [mortis nur 15-jara]
Vin alparoli?
R. Bernard
V
Nica Revuo, 1961, 38
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Sufer’, mi vin malamas (fragm.)
R. Bernard
V
same
SPONDE Jean de (1557-1595)
Ĉio kontraŭ min ŝvebas, atakas kaj perfortas
J. Balbin
V
Fonto, 28, 1983
SOUVESTRE, Émile (1806-1864)
Diablo fariĝinta pastro
H. Auroux
P
Suppl. L’Espérantiste, 1903
Sinjorino de Kerjohano
H. Auroux
P
Suppl. L’Espérantiste, 1902
Sonisto
H. Auroux
P
Lumo, 1902, 4
Blanka Kapelo
P
Felietono de France Esperanto,1922
SUE Eugène (1804-1857)
Mortpafita kiel ŝtelisto
F. Zocher
P
Brita Esperantisto, 1911, 77
SULLY-PRUDHOMME René François Arnaud Prudhomme, kromnomata (1839-1907)
el Les épreuves (1866)

- “DOUTE”

Ursino
Arger
V
Franca Esperantisto, 143 (1955)
La bona viro
Delcourt
V
Literatura Mondo, 1949, p.49
La bona homo
Delcourt
V
Norda Gazeto, 273 (1978)

- “ACTION”

Sonĝo
M.J. Evrot
V
Lingvo Internacia, 1904 (Lit. Bibl.)
Sonĝo
D-ro Philippet
V
Lingvo Internacia, 1906, 5
Sonĝo
R. Gendre
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Sonĝo
G. S.
same
Rado
R. Bricard
V
Lingvo Internacia, 1904 (Lit. Bibl.)
el Vaines Tendresses (1872)
Al la estontaj poetoj
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
el neindikitaj fontoj ?
Okuloj
E. Boirac
V
Lingvo Internacia, 1903, 5
Sur la ter’ siringoj velkas
Grenoblano
V
Lingvo Internacia, 1907, 10
La rompita vazo
Grabowski
V
“Parnaso de Popoloj”, op. cit.
Vazo rompita
E. Boirac
Suppl. L’Espérantiste, 1902
Vazo rompita
L. Charpentier
Brita Esperantisto, 1908, 39
Rompita florvazo
D-ro Philippet
La Korespondanto (Valencia), 1911, 15
La glavo
G. S.
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
La spado
P. Buquet
same
SUPERVIELLE Jules (1884-1960)
La azeno kaj la bovo de la kripo
L. Létinois
N
Literatura Mondo, 1936, p.45
Junulino kun violona voĉo
H. Gonin
N
Franca Esperantisto, 317 (1979)
La infano el la alta maro
H. Gonin
N
ms.
La nekonatino de Sejno
H. Gonin
N
ms.
Ĉi pura bebo
R. Bernard
V
Nica Revuo,
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
La temp’ apenaŭ
J. L. Tortel
V
Franca Esperantisto, 317 (1979)
Alta ĉielo
H. Vatré
V
Fonto, 45, p.6
La suno
H. Vatré
V
Fonto, 44, p.18
Aŭskultu, ĉu vi lernos aŭskulti min defore?
H. Vatré
V
Fonto, 46, p.40
TAINE Hippolyte-Adolphe (1828-1893)
Kiel Johanjo scipovis tondi ovon?
M. Buchet
P
Kompreni, majo 1947
THÉRIVE André (1891-1967)
Nigre kaj orflave (fragm.)
Waringhien
P
Literatura Mondo, 1931, p.228
THRACY Christiane de
Junulo (fragm.)
Max Roub
T
Literatura Mondo, 1924, p.52
TILLIER Claude (1801-1894)
Mia onklo Benjamino
R. Deshays
R
Libera Penso, 1912, 1
Mia onklo Benjamino
Apcher & Meknès
R
ms.
TOULET Paul-Jean (1867-1920)
el “La kontraŭrimoj”
Venis diablo en vizi’
Waringhien
V
Nica Revuo, 1960, 31
TRICOU Charles (1903-1977)
Renkontoj
R. Bernard
V
Nica Revuo, 1959, 24
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Nokturno
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
TRISTAN-BERNARD vidu: BERNARD
TRISTAN L’HERMITE François (1601-1655)
La promenejo de la du amantoj
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La bela funebrantino
same
V
same
La bela maŭra sklavino
same
V
same
La bela almozulino
same
V
same
La beliga senornameco
same
V
same
La ekstazo de unu kiso
same
V
same
La tro aŭdacaj kuracistoj
same
V
same
Plendo de Eŭridice
same
V
same
Pro kisa ekstazo
S. Boniol
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 1
VALÉRY Paul (1871-1945)
La bosko amika
H. Vatré
V
Fonto, 25
Kantiko de la kolonoj [el “Charmes”]
Waringhien
V
“Ni kaj Ĝi”, p.267
Rigardoj sur la aktuala mondo (fragm.)
C. Boumal
P
ms. FTK 82
VEILLÉE ?
Letero al baptopatro
E. Bauer
T
The Esperantist, 1905, 8
Cigaredo
J. Gillet
T
Franca Esperantisto, 1911
Monologo por junulino
A. Macary
T
Eĥo esperantista, 1911, 62
Zuzuaj virinoj
Zabilon d’Her
T
Suppl. L’Espérantiste, 1900, 18/19
VERHAEREN Émile [vidu: Belgaj aŭtoroj franclingvaj]
VERLAINE Paul (1844-1896)
el Poèmes saturniens (1866)
Nevermore
G. S.
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
Nevermore
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Après trois ans
same
V
same
Mon rêve familier
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
same
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Chanson d’automne
Pagnier
V
Lingvo Internacia, 1903, 9
same
Grabowski
“Parnaso de la Popoloj”,
kaj Esp. Actualités
same
Kalocsay
Literatura Mondo, 1923
kaj “Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
J. Varga
Monda Kulturo, 11/65-40
same
Waringhien
“La romantika Periodo”, op. cit.
same
J. Petrin
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
Femme et chatte
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
el “Les fêtes galantes” (1869)
Clair de lune
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
same
R. Bernard
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Le faune
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Mandoline
same
V
same
En sourdine
same
V
same
Colloque sentimental
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
R. Bernard
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
el “La bonne chanson” (1870)
Avant que tu ne t’en ailles (V)
Waringhien
“La romantika Periodo”, op. cit.
La lune blanche (VI)
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
J. Petrin
Kulturaj Kajeroj, 1977, 1
el Romances sans paroles (1874)
Il pleure dans mon cœur…
Pagnier
V
Lingvo Internacia, 1903, 9
same
P. du Cheyron
Kompreni, 1946
same
Kalocsay
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
Waringhien
“La romantika Periodo”, op. cit.
Green
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
same
R. Bernard
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
el Sagesse (1881)
Beauté des femmes, leur faiblesse… (I-V)
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Les chères mains qui furent miennes (I-XVII)
R. Bernard
V
Horizonto, 10
kaj “Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Mon Dieu m’a dit… (II-IV-1)
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
J’ai répondu…(II-IV-2)
same
V
same
Il faut m’aimer… (II-IV-3)
same
V
same
Seigneur, j’ai peur… (II-IV-6)
same
V
same
Certes, si tu le veux mériter… (II-IV-7)
same
V
same
Puis va! Garde une foi modeste… ***
same
V
same
Et pour récompenser ton zèle… ***
same
V
same
Ah! Seigneur, qu’ai-je ? Hélas !… (II-IV-8)
same
V
same
Pauvre âme, c’est cela ? (II-IV-9)
same
V
same
L'espoir luit comme un brin de paille… (III-3)
same
V
same
Un grand sommeil noir… (III-4)
same
V
same
Gaspard Hauser chante (III-5)
same
V
same
Le ciel est par dessus le toit (III-6)
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
W. Auld
Fonto, 7, p.14
same
Waringhien
“La romantika Periodo”, op. cit.
same
R. Bernard
“Apenaŭ bukedeto”, p.61
el Jadis et naguère (1884)
Sonnet boiteux, ou l’Hiver
Waringhien
V
“La romantika Periodo”, op. cit.
Art poétique
W. Auld
Fonto, 1, p.5
same
Waringhien
V
Literatura Mondo, 1938, p.6
kaj “La romantika Periodo”, op. cit.

[Pluraj poemoj tradukitaj de Kalocsay aperis antaŭe en Literatura Mondo, 1923, kaj preskaŭ ĉiuj poemoj tradukitaj de Waringhien aperis, foje en malsimila traduko, en Nica Revuo, 1957, 14 kaj 1958, 15. – Ankaŭ aperis el neindikitaj fontoj:]

London Bridge
M. Delcourt
V
Brita Esperantisto, 1975, p.23
Fifi
P. Peneter
V
“Libro de amo”, p.32
La nekredulo
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
Konsolo
G. S.
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
VERNE Jules (1828-1905)
Vojaĝo al la centro de la Tero
Motillon (?)
R
Kulturaj Kajeroj, 1979, 1

[Estas nur du ĉapitroj: 9-a kaj 35-a; tamen laŭdire s-ro Motillon tradukis tutan romanon de J. Verne. Ĉu manuskripto malaperinta?]

VIAN Boris (1920-1959)
Amor’ estas blinda
H. Gonin
N
Krom Kancerkliniko, 3 (1986)
VIAU Théophile de (1590-1626)
La mateno [odo]
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
La soleco
same
V
same
La dormama belulino
same
V
same
Amsopira malespero
S. Boniol
V
Kulturaj Kajeroj, 1986, 1
Epitafo
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, p.194
VIDAL Georges
Kanzono [el poemaro “Aventuro”]
R. Laval
V
Literatura Mondo, 1935, p.76
VIGNY AIfred de (1797-1863)
Araba rakonto
J. Menendez
P
Hispana Revuo, 1908, 1
Intervidiĝo [el “Cinq Mars”]
S. Meyer
P
Dresden, Ader & Borel, 1914. 40p.
Nekonita dialogo
same
P
same, dua eldono Berlin, 1924
el Grandeurs et servitudes militaires
La ĉaskorno (1837)
F. Maetz
V
Normanda Stelo, 1911, 1
La korno
V
Feuillets encyclopédiques”, op. cit.
La morto de la Lupo (1843)
Waringhien
V
Literatura Mondo, 1933, p.3
kaj “La romantika Periodo”, op. cit.
La Ruldomo de l’ Paŝtisto (1844) (fragmento)
same
V
same
Monto de la Olivarboj (1844) (fragmento)
same
V
same
Olivarba monto
Deshays
V(P)
Libera Penso, 1910, 4
La junka bastono
R. Levin
P
Kompreni, jan. 1947
VILDRAC Charles (1882-1971)
Ŝipego Tenacity
R. Bernard
T
La Laguna, Stafeto, 1960. 291p.
presita kun Topazo de M. Pagnol
VILLON François (1431-post 1463)
Le Lais (La legaco)
I, II, XL
Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
Le Testament (La granda Testamento)
Strofoj 1, 2, 22-41 ° *
Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
Balado pri la damoj de pasinto *
same
V
same
Strofoj 51-56
same
V
same
Strofoj 87-89
same
V
same
Ballade pour prier Notre Dame
same
V
same
Lay (Kanto)
same
V
same
Strofoj 151, 155, 156
same
V
same
Ballade de bonne doctrine à ceux de mauvaise vie
W. F. Pilger
V
“Villon, soife mortas mi”, Vulpo, 1977. p.7
kaj Fonto, 18, p.26
Strofoj 160, 162-164
Waringhien
V
“La mezepoka Periodo”, op. cit.
Fina balado (versoj 1-8)
Waringhien
V
same
el “Diversaj poezioj”
Ballade des menus propos (Balado de etaj diraĵoj)
W. F. Pilger
V
“Villon, soife…”, p.13
Ballade du Concours de Blois (Balado de kontraŭdiroj)
W. F. Pilger
V
“Villon, soife…”, p.5
kaj Fonto, 23, p.20
Débat du cœur et du corps de Villon (Debato inter Korpo kaj Koro)
W. F. Pilger
V
“Villon, soife…”, Vulpo, 1977. p.11
Quatrain (Epitafo)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, p.193
same
W. F. Pilger
“Villon, soife…”, p.2
Epitafo, aŭ Balado de la pendumitoj
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
same
J. L. Tortel
Kulturaj Kajeroj, 1964, 2

[* aperis ankaŭ en Literatura Mondo, 1936, p.66, kaj ° (traduko de strofo 26) ankaŭ en “Villon, soife mortas mi”, de W. Pilger, p.15]

VION D'ALIBRAY Charles (1600-1650)
Ne iros mi elmeti ĉi ventron al rapiro
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Ĉu Febo ĉirkaŭ Tero vagas en taga troto?
same
V
same
Al vi mi ne imputas ĉi amon, eĉ se misa
same
V
same
Feliĉaj gemoj, kiuj tra via buŝ’ sin ŝovas
same
V
same
VIVIEN Renée (1877-1909)
La soleculoj
R. Bernard
V
“Apenaŭ bukedeto”, op. cit.
VOLTAIRE (1694v1778)
Al lia amiko Cideville
Waringhien
V
“La klasika Periodo”, op. cit.
Al Sinjorino Lullin
Waringhien
V
same
Epistolo al Horacio (v. 57-78)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
La unuokula ŝarĝisto
D. Luez
N
Fonto, 55, p.23
Zadig (1747)
Lanti
N
“Tri verkoj de Volter”, Paris, SAT, 1956. 312p.
el Zadig
Koridoro de Tento
Kabe
“Unua Legolibro”, op. cit.
Zadig
G. Blanc
L’Espérantiste, 1903, 2
La kverelo pri religioj
J. H. Rossbach
ms. FTK 81
Memnomo aŭ Homa saĝeco (1749)
F. Lallemant
N
Lingvo Internacia, 1906, 5
Du konsolitaj (1756)
R. Bricard
N
Lingvo Internacia, 1905, 19
Kandid (1759)
Lanti
N
Leipzig, SAT, 1929. 162p.
kaj “Tri verkoj de Volter” (vd. supre)
La senartifikulo (1767)
Lanti
N
same
Metafizika traktado
A. Giraud
P
Germana Esperanto-Gazeto, 1911, 50 kaj 1912: 5, 10, 14/15, 23, 39/40
Ŝtono parolanta
J. Pion
P
Germana Esperantisto, 1911, 2
Virto
P. Linares
P
Libera Penso, 1910, 7
WOLF M. (?-?)
Patreco [kvarakta socia dramo]
M. Wolf
T
Paris, Hachette, 1913. 56p.
YOURCENAR Marguerite (1903-)
La krono kaj la liro
Waringhien
P
Literatura Foiro, 82, p.8
ZAMCOÏS Miguel (1866-1955)
La amuzistoj (Les bouffons) [kvarakta teatraĵo]
Van der Biest
T(V)
Antwerpen, Belga Esp-isto, 1913. 122p.
ZOLA Émile (1840-1902)
Laboro
R. Bollack
P
Dek Sepa, 1911, 6
Senlaboraĵo
A. M. Grünfeld
P
Lingvo Internacia, 1898, 8
La feliĉejo de la sinjorinoj
R. Bernard
P
Fr. Esperantisto, 326 (1981) duonpaĝ.

Belgaj aŭtoroj franclingvaj

CARTON DE WIART Henry (1869-1951)
Johanna
Faes-Janssens
P
“Belga Antologio”
COUROUBLE Léopold (1861-1937)
Morto de maljuna Cappellemans
J. Van Bockel
P
same
DE COSTER Charles (1827-1879)
Tyl Ulenspiegel (I, 18)
J. Van Bockel
R
same
same (I, 53)
Waringhien
R
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
same (I, 58)
Faes-Janssens
R
“Belga Antologio”
same (V, 10)
Waringhien
R
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
same (fragm.)
M. Halvelik
R
“Arkaika Esperanto”, la aŭtoro, 1969, 6p.
DEFRÊCHEUX Nicolas (1825-1874)
Lasu min plori
H. Dupont
V
Belga Esperantisto, 1909, 13
DELATTRE Louis (1870-1938)
Manĝofestoj
H. Dupont
P
“Belga Antologio”
kaj Belga Esperantisto, 1910, 31
DELCOURT Marie (1891-1979)
Privata vivo de Perikles
Lucy Leroy
P
Fonto, 46, p.21
DE MOLDER Eugène (1862-1919)
Malbenita tero
Léon Cogen
P
“Belga Antologio”
La nokto de la sesa de decembro
M. Somerling
P
“Belga Antologio”
DES OMBIAUX Maurice (1868-1943)
Guidon d’Anderlecht (fragm.)
Faes-Janssens
R
“Belga Antologio”
La arbotondisto
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
La brabantkanto
H. Dupont
P
“Belga Antologio”
DESSART Albert (1867-1939)
La defluilskulptisto
Faes-Janssens
P
“Belga Antologio”
DESTRÉE Jules (1863-1936)
La domo de la krimo
L. Delvaux
P
“Belga Antologio” kaj Belga Esperantisto, 1910, 27
DUMONT-WILDEN Louis (1875-1936)
Sablomontetoj kaj apudmara Flandrio
Léon Cogen
P
“Belga Antologio”
EECKHOUD Georges (1854-1927)
La servistineto
Andelhof
P
“Belga Antologio”
Amata regiono
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
Servokapabla
L. Bergiers
P
Leipzig, Hirt, 1927. 71p.
Marcus Tybout
L. Bergiers
P
same
ELSKAMP Max (1862-1931)
Vespere
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
GARNIR Georges (1868-1939)
Al Marjolaine (fragm.)
J.Van Bockel
R
“Belga Antologio”
GÉRARDY Paul (1870-1933)
La kisoj
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
GILKIN Iwan (1858-1924)
Kanto de la forĝofornoj
Van der Veken
V
“Belga Antologio”
Halucinacio
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
Alveno
J. Van Bockel
V
“Belga Antologio”
GILLE Valère (1867-1950)
La domo de la feliĉo
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La idealo
J. Van Bockel
V
“Belga Antologio”
GLESENER Edmond (1874-1951)
La teatro de pulĉineloj
M. Somerling
P
“Belga Antologio”
GREYSON Émile (1823-1900)
Holanda skizo
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
KINON Victor (1873-1953)
La jaro mila (fragm.)
M. Jaumotte
T
“Belga Antologio”
KRAINS Hubert (1862-1934)
La bulboj-foiro
S. Obozinski
P
“Belga Antologio”
LEMONNIER Camille (1845-1913)
La ĉaso
M. Jaumotte
P
“Belga Antologio”
La mateno
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
La mortigo
Van de Veken
P
“Belga Antologio”
Bruĝo
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
Garda turo de Bruĝo
M. Seynaeve
P
L’Espérantiste, 1905
Maljunuletoj
M. Seynaeve
P
same
LE ROY Grégoire (1862-1941)
La silentoj
J. Van Bockel
V
“Belga Antologio”
MABILLE Alfred (1851-1929)
“Bela Lando”
M. Elworthy-Posenaer
P
“Belga Antologio”
MAETERLINCK Maurice (1862-1949)
el “La Trezoro de la Humilaj” (1896)
La silento
J. Van de Veken
E
“Belga Antologio”
La avertitoj
J. Van de Veken
E
“Belga Antologio”
La ĉiutaga tragiko
Waringhien
E
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
el “Douze chansons (1896)
Kantoj 2, 4, 5, 9
Waringhien
V
Nica Revuo, 1961, 37
kaj “Kaj la ceter’ nur literaturo”
Korfoliaro
J. Van Bockel
V
“Belga Antologio”
el “La vivo de la abeloj” (1901)
La svarmo
J. Van de Veken
E
“Belga Antologio”
el “Monna Vanna” (1902)
(fragmento)
J. Van Bockel
T
“Belga Antologio”
(fragmento)
A. Behrendt
T
Tokio, Samideano ĉiumonata, 1910
el “La blua birdo” (1909)
(fragmento)
J. Van Bockel
T
“Belga Antologio”
Aladino kaj Palomido
S. Eliot
T
West Newton Mass., 1913. 17p.
Ĉasaĝo kaj sorto (fragm.)
R. Deshays
P
Danubo, 1910, 2
Nia devo sociala
G. Stroele
P
Lingvo Internacia, 1909, 11-12
Pasinteco
R. Fanshawe
P
Brita Esperantisto, 1908, 44
el Le double jardin
Pri la morto de hundeto
G. Stroele
P
Lingvo Internacia, 1912, 11. 16p.
MAUBEL Henry (1862-1917)
La aĵoj mortis
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
MOCKEL Albert (1866-1945)
La donaco de “Feliĉdona surprizo”
L. Cogen
P
“Belga Antologio”
Anĝelo
L. Thevenin
V
Norda Prismo, 1956, p.89
PICARD Edmond (1836-1924)
En la krima kortumo
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
Mia Limburga lando
A. Jennen
P
“Belga Antologio”
PIRMEZ Octave (1834-1883)
Mortuorum Amor
M. Jaumotte
P
“Belga Antologio”
La koro kaj la spirito
same
P
same
Scienco kaj Egio
same
P
same
RENCY Georges (1875-1951)
Post la morto de l’ Patro
L. Cogen
P
“Belga Antologio”
RODENBACH Georges (1855-1898)
Epilogo
Lali Blond
V
Literatura Mondo, 1938, p.24
La vivo de l’ ĉambroj
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La sonoriloj
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La sonorilaristaro
Faes-Janssens
P
“Belga Antologio”
SÉVERIN Fernand (1867-1931)
Al ŝi, kiu venos
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La dormantino
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
SPAAK Paul (1871-1936)
Kaatje (fragm.)
Van der Biest
T
“Belga Antologio”
same (komplete)
Van der Biest
T
Prezentita en UK, Antverpeno 1911
STIERNET Hubert (1863-1939)
La farunmakulo
A. Jennen
P
“Belga Antologio”
TOUSSEUL Jean (1890-1944)
Morto de Blanjo
L. Bergiers
N
Leipzig, SAT, 1925. 70p.
VAN ARENBERGH Émile (1854-1934)
Orienta soneto
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
Soneto mistika
same
V
same
VAN DEN BOSCH Firmin (1864-1949)
In pulverem reverteris
L. Cogen
P
“Belga Antologio”
VAN DE WIELE Marguerite (1857-1941)
Portreto
J. Van Bockel
P
“Belga Antologio”
VANDRUNEN James (1855-1932)
La blanka vilaĝo
J. Van Bockel
“Belga Antologio”
VAN HASSELT André (1804-1874)
La tomboj
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La floro de l’ forgeso
J. Van Bockel
V
“Belga Antologio”
VAN LERBERGHE Charles (1862-1907)
Fratino mia, la pluvo
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La peko
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
La Anoncantoj (fragm.)
J. Van Bockel
T
“Belga Antologio”
VAN OFFEL Horace (1876-1944)
Morto de muso
M. Somerling
P
“Belga Antologio”
VANZYPE Gustave (1869-1955)
La instinkto
L. Cogen
P
“Belga Antologio”
VERHAEREN Émile (1855-1916)
el Les Flamandes (1883)
Al la iamaj flandrinoj
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”, op. cit.
Al la flandrinoj de Rubens
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
el Les débâcles (1888)
Fatala floro
Waringhien
V
Nica Revuo, 1962, 42
kaj “Kaj la ceter’ nur literaturo”
el Les campagnes hallucinées (1893)
La plago
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
el Les Villages illusoires (1895)
La vento
Kalocsay
V
“Tutmonda Sonoro”, op. cit.
La pramisto
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
el Les heures d'après-midi (1905)
Vi sciis ĉiunokte parolojn tiajn diri (XXIX)
Waringhien
V
Nica Revuo, 1962, 42
kaj “Kaj la ceter’ nur literaturo”
el Multiple splendeur (1906)
Penado
Waringhien
V
Nica Revuo, 1962, 42
kaj “Kaj la ceter’ nur literaturo”
el Toute la Flandre - II (1907)
Unu tegmento tie fore
Waringhien
V
Nica Revuo, 1962, 42
kaj “Kaj la ceter’ nur literaturo”
el Les heures du soir (1911)
Miaj maljunaj manoj… (XXI)
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”
el “Bela Karno” (1931 – postmorta)
La kamparanino ĉe la akvobordo
Waringhien
V
“Kaj la ceter’ nur literaturo”
kaj Nica Revuo, 1962, 42
el ne indikita fonto
Al la forirantoj
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
Vespero
M. Jaumotte
V
“Belga Antologio”
VIERSET Auguste (1864-1960)
Foiraĵo
J.Van Bockel
V
“Belga Antologio”
La bedaŭro
M.Jaumotte
V
“Belga Antologio”
VIRRES Georges (1869-1946)
Patrino
L. Cogen
P
“Belga Antologio”
La sanganta koro
A. Jennen
“Belga Antologio”
WALLER Max (1860-1889)
La kiso
Van der Veken
P
“Belga Antologio”

Referenco
“Belga Antologio” (duvoluma), Antwerpen, Belga Esperanto-Instituto, 1928. 290p. Volumo pri la franclingvaj aŭtoroj.

Svisaj aŭtoroj franclingvaj

AMIEL Henry Frédéric
el “La Taglibro”
BACHELIN Auguste
La donaco de Saint-Louis
BLASER Henri
Velŝa Svislando kaj ĝia literaturo
CHENEVIÈRE Jacques
La rivera bano
COMBE Madame T.
La pensiono Steven
CONSTANT Benjamin
el “Adolphe”
GONZAGUE DE REYNOLD F.
La lagoj de nia lando
MONNIER Philippe
Fraŭlino
same
La opinio de Griolet pri la knabinoj
RAMBERT Eugène
La hirundo
RAMUZ C. F.
Vitkulturistoj
ROD Édouard
La unua prediko de la nova pastro
ROGER Noëlle
La nova diluvo
ROUSSEAU Jean-Jacques
La insulo Saint-Pierre
STAËL Madame de
La festo de Interlaken
TOEPFFER Rodolphe
La Lago de Gers
TRAZ Robert de
Nia leŭtenanto
VALLOTTON Benjamin
La familio Profit

(Ĉerpitaj el “Svisa Antologio”. – Vidu ankaŭ en la franca parto: DUNANT Henri kaj RAMUZ)